[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ 3G trên mạng Mobifone của khách hàng tại Bà Rịa Vũng Tàu

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ 3G trên mạng Mobifone của khách hàng tại Bà Rịa Vũng Tàu
File thuyết trình Down tại đây or Down tại đây or  Down tại đây
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
1.2. Mục tiêu đề tài
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.4. Phương pháp nghiên cứu
1.5. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu
1.6. Kết cấu luận văn
Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
2.1. Dịch vụ
2.2. Dịch vụ 3G
2.2.1. Khái niệm
2.2.2. Quá trình phát triển của dịch vụ 3G
2.2.3. Các sản phẩm của dịch vụ 3G trên mạng Mobifone
2.3. Các tác nhân marketing ảnh hưởng đến quyết định mua của khách hàng
2.3.1. Sản phẩm
2.3.2. Giá cả
2.3.3. Kênh phân phối
2.3.4. Xúc tiến
2.4. Đặc tính của khách hàng
2.4.1. Các yếu tố thuộc về văn hóa
2.4.2. Các yếu tố mang tính chất xã hội
2.4.3. Các yếu tố mang tính chất cá nhân
2.4.4. Các yếu tố mang tính chất tâm lý
2.5. Quá trình quyết định mua và các tác động ảnh hưởng đến quyết định mua của khách hàng
2.6. Các mô hình nghiên cứu đối với quyết định sử dụng dịch vụ của khách hàng
2.7. Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ 3G Mobifone của khách hàng tại Bà Rịa Vũng Tàu
2.7.1. Nhân tố các kích thích từ dịch vụ 3G của Mobifone
2.7.2. Nhân tố thái độ đối với quyết định sử dụng dịch vụ 3G của Mobifone
2.7.3. Nhân tố các thuộc tính của dịch vụ 3G của Mobifone
2.7.4. Nhân tố sự hữu dụng đối với dịch vụ 3G của Mobifone
2.7.5. Nhân tố chất lượng dịch vụ 3G của Mobifone
2.8. Mô hình nghiên cứu được đề xuất
Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
3.1. Quy trình nghiên cứu
3.1.1. Xác định thông tin
3.1.2. Nguồn dữ liệu
3.1.3. Kỹ thuật nghiên cứu
3.1.4. Thu thập thông tin và phân tích kết quả
3.2. Thiết kế nghiên cứu
3.2.1. Nghiên cứu định tính
3.2.2. Nghiên cứu định lượng
3.2.2.1. Kết cấu trong bảng câu hỏi nghiên cứu
3.2.2.2. Xây dựng thang đo trong bảng câu hỏi
Kết luận chương 3
CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Thực trạng và phát triển hoạt động cung cấp dịch vụ 3G của Mobifone tại Bà Rịa Vũng Tàu
4.1.1. Thực trạng cung cấp dịch vụ 3G của Mobifone tại Bà Rịa Vũng Tàu
4.1.2. Phát triển hoạt động cung cấp dịch vụ 3G của Mobifone tại Bà Rịa Vũng Tàu
4.2. Quá trình thu thập dữ liệu
4.2.1. Mô tả mẫu
4.2.2. Kết quả thu được từ mẫu phát hành
4.2.3. Đánh giá mức độ nhận biết của khách hàng về dịch vụ 3G của Mobifone tại Bà Rịa Vũng Tàu
4.3. Phân tích dữ liệu
4.3.1. Kiểm định thang đo
4.3.2. Phân tích nhân tố các biến độc lập
4.3.3. Xây dựng mô hình và thang đo các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ 3G trên mạng Mobifone của khách hàng tại Bà Rịa Vũng Tàu
4.3.4. Xem xét mối tương quan giữa các nhân tố với quyết định sử dụng dịch vụ 3G của Mobifone tại Bà Rịa Vũng Tàu
4.3.5. Lựa chọn biến cho mô hình
4.3.6. Đánh giá độ phù hợp của mô hình hồi quy tuyến tính đa biến
4.3.7. Kiểm định độ phù hợp của mô hình
4.3.8. Phân tích hồi quy tương quan
4.3.9. Kiểm định trung bình (One- Sample T-Test)
4.3.10. Kiểm định sự khác biệt của nhân tố giới tính đến quyết định sử dụng dịch vụ 3G Mobifone của khách hàng tại Bà Rịa Vũng Tàu
4.3.11. Phân tích phương sai một nhân tố (One-Way ANOVA)
Kết luận chương 4.
CHƯƠNG 5 KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan