[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu đặc điểm của một số thảm thực vật phục hồi tự nhiên sau nương rãy ở xã Vũ Chấn huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu đặc điểm của một số thảm thực vật phục hồi tự nhiên sau nương rãy ở xã Vũ Chấn huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Một số khái niệm liên quan trong quá trình nghiên cứu
1.1.1. Khái niệm về thảm thực vật
1.1.2. Thảm thực vật thứ sinh
1.1.3. Khái niệm về rừng
1.1.4. Tái sinh rừng
1.2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu
1.2.1. Trên thế giới
1.2.1.1. Những nghiên cứu về thảm thực vật
1.2.1.2. Những nghiên cứu về hệ thực vật
1.2.1.3. Những nghiên cứu về thành phần loài
1.2.1.4. Những nghiên cứu về thành phần dạng sống  
1.2.1.5. Những nghiên cứu về cấu trúc rừng
1.2.1.6. Những nghiên cứu về tái sinh rừng
1.2.2. Những nghiên cứu ở Việt Nam
1.2.2.1. Những nghiên cứu về thảm thực vật
1.2.2.2. Những nghiên cứu về hệ thực vật
1.2.2.3. Những nghiên cứu về thành phần loài
1.2.2.4. Những nghiên cứu về thành phần dạng sống
1.2.2.5. Những nghiên cứu về cấu trúc rừng
1.2.2.6. Những nghiên cứu về tái sinh rừng
1.2.2.7. Những nghiên cứu về thảm thực vật, đa dạng thực vật ở Thái Nguyên và khu vực nghiên cứu
Chương 2: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI VÙNG NGHIÊN CỨU
2.1. Điều kiện tự nhiên vùng nghiên cứu
2.1.1. Vị trí địa lý, ranh giới
2.1.2. Địa hình
2.1.3. Đất đai
2.1.4. Khí hậu, thuỷ văn
2.1.5. Tài nguyên khoáng sản
2.1.6. Tài nguyên rừng
2.2. Điều kiện xã hội vùng nghiên cứu
2.2.1. Dân số, dân tộc
2.2.2. Hoạt động nông lâm nghiệp
2.2.3. Giao thông, thuỷ lợi
2.2.4. Văn hoá, giáo dục, y tế
2.2.5. Điện, nước sạch
Chương 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và nội dung nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Nội dung nghiên cứu
3.1.2.1. Xác định các trạng thái TTV thứ sinh tự nhiên trong khu vực nghiên cứu
3.1.2.2. Nghiên cứu các đặc điểm chính của các trạng thái TTV thứ sinh trong khu vực nghiên cứu
3.1.2.3. Xác định chiều hướng biến đổi của các trạng thái TTV và đề xuất một số biện pháp kỹ thuật lâm sinh nhằm phát triển nhanh TTV rừng trong KVNC
3.2. Phương pháp nghiên cứu
3.2.1. Phương pháp tuyến điều tra và ô tiêu chuẩn
3.2.2. Phương pháp thu thập số liệu
3.2.2.1 Tuyến điều tra (TĐT)
3.2.2.2 Ô tiêu chuẩn (OTC)
3.2.2.3 Ô dạng bản (ODB)
3.2.3. Phương pháp phân tích mẫu thực vật
Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Các trạng thái đặc trưng của thảm thực vật thứ sinh phục hồi sau nương rãy tại KVNC
4.2. Đặc điểm các trạng thái thảm thực vật thứ sinh tại KVNC
4.2.1. Sự phân bố các taxon thực vật trong các trạng thái nghiên cứu
4.2.2. Thành phần loài thực vật ở các trạng thái nghiên cứu
4.2.2.1. Trạng thái thảm cỏ
4.2.2.2. Trạng thái thảm cây bụi
4.2.2.3. Trạng thái rừng thứ sinh
4.2.3. Thành phần dạng sống tại các điểm nghiên cứu
4.2.3.1 Trạng thái thảm cỏ
4.2.3.2. Trạng thái thảm cây bụi
4.2.3.3. Trạng thái rừng thứ sinh
4.2.4. Đặc điểm cấu trúc hình thái thảm thực vật
4.2.4.1. Trạng thái thảm cỏ
4.2.4.2. Trạng thái thảm cây bụi
4.2.4.3. Trạng thái rừng thứ sinh
4.2.5. Đặc điểm tái sinh tự nhiên trong các trạng thái thảm thực vật
4.2.5.1. Đặc điểm cấu trúc tổ thành, mật độ cây tái sinh
4.2.5.2. Phân bố cây tái sinh theo cấp chiều cao
4.2.5.3. Phân bố cây theo mặt phẳng nằm ngang
4.2.5.4. Chất lượng và nguồn gốc cây tái sinh
4.3. Chiều hướng biến đổi của các trạng thái TTV và đề xuất một số biện pháp kỹ thuật lâm sinh nhằm phát triển nhanh thảm thực vật rừng trong KVNC
4.3.1. Chiều hướng biến đổi của các trạng thái TTV trong KVNC
4.3.2. Đề xuất một số biện pháp lâm sinh nhằm phát triển nhanh thảm thực vật trong KVNC
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan