[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu mật độ xương ở bệnh nhân nữ Basedo bằng máy hấp thụ tia X năng lượng kép tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu mật độ xương ở bệnh nhân nữ Basedo bằng máy hấp thụ tia X năng lượng kép tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1. TỔNG QUAN
1.1. Mô xương và cấu trúc xương
1.1.1. Mô xương
1.1.2. Cấu trúc xương
1.1.3. Sự mất xương sinh lý
1.1.4. Chuyển hóa calci – phospho
1.1.5. Hormon tham gia chuyển hóa xương
1.2. Loãng xương, các phương pháp chẩn đoán loãng xương
1.2.1. Định nghĩa
1.2.2. Các phương pháp chẩn đoán loãng xương
1.3. Tuyến giáp và bệnh loãng xương
1.3.1. Đặc điểm cấu tạo tuyến giáp
1.3.2. Vai trò của hormon giáp trong quá trình chuyển hóa xương
1.3.3. Bệnh loãng do nhiễm độc giáp và suy giáp
1.4. Tình hình nghiên cứu loãng xương ở Việt Nam
Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.4. Các chỉ tiêu nghiên cứu
2.4.1. Các chỉ tiêu nghiên cứu của nhóm bệnh
2.4.2. Các chỉ tiêu nghiên cứu của nhóm chứng
2.5. Kỹ thuật thu thập số liệu
2.5.1 Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân nhóm bệnh
2.5.2. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân nhóm chứng
2.5.3. Tiêu chuẩn loại khỏi nghiên cứu
2.5.4. Hỏi bệnh và thăm khám lâm sàng
2.5.5 Các phương pháp cận lâm sàng
2.6. Xử lý số liệu
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm của nhóm nghiên cứu
3.1.1. Đặc điểm chung của hai nhóm nghiên cứu
3.1.2. Một số đặc điểm của nhóm Basedow
3.2. Kết quả đo mật độ xương
3.3 Các yếu tố liên quan đến MĐX
3.3.1. Liên quan tuổi với MĐX
3.3.2. Liên quan hormon với MĐX
3.3.3. Liên quan thời gian bệnh với MĐX
3.3.4. Liên quan độ bướu với MĐX
3.3.5 Liên quan BMI với MĐX
Chương 4. BÀN LUẬN
4.1. Giảm khối lượng xương do Basedow
4.2. Tỷ lệ loãng xương ở bệnh nhân Basedow
4.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến mđx do Basedow
4.3.1. Ảnh hưởng của nồng độ hormon
4.3.2. Loãng xương ở bệnh nhân sử dụng hormon tuyến giáp thay thế
4.3.4. Ảnh hưởng của thời gian bệnh
4.3.5. Ảnh hưởng của độ bướu giáp
4.3.6. Ảnh hưởng của tuổi
4.4. đặc điểm loãng xương của cường giáp
4.5. Nồng độ calci máu
4.6. vai trò của đo mật độ xương bằng phương pháp dexa
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan