[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật để phát triển vụ lạc thu đông ở tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật để phát triển vụ lạc thu đông ở tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC
1.1. Tình hình sản xuất và nghiên cứu lạc trên thế giới
1.1.1. Tình hình sản xuất lạc trên thế giới
1.1.2. Một số yếu tố hạn chế chính đến sản xuất lạc trên thế giới
1.1.3. Tình hình nghiên cứu lạc trên thế giới
1.1.3.1. Một số kết quả nghiên cứu chọn tạo giống lạc trên thế giới
1.1.3.2. Một số kết quả nghiên cứu về kỹ thuật trồng lạc trên thế giới
1.2. Tình hình sản xuất và nghiên cứu lạc ở Việt Nam
1.2.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ lạc ở Việt Nam
1.2.2. Một số yếu tố hạn chế sản xuất lạc ở Việt Nam
1.2.3. Tình hình nghiên cứu lạc ở Việt Nam
1.2.3.1. Kết quả nghiên cứu chọn tạo giống lạc mới ở Việt Nam
1.2.3.2. Một số kết quả nghiên cứu về kỹ thuật trồng lạc ở Việt Nam
1.3. Nghiên cứu phát triển lạc thu đông ở một số tỉnh phía Bắc Việt Nam
1.3.1. Một số kết quả nghiên cứu sản xuất lạc thu đông
1.3.2. Một số kết quả triển khai sản xuất lạc thu đông
1.4. Tình hình sản xuất lạc ở tỉnh Thái Nguyên
1.4. Những kết luận rút ra từ tổng quan nghiên cứu tài liệu
Chương 2. NỘI DUNG VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.2.1. Điều kiện tự nhiên và tình hình sản xuất lạc ở Thái Nguyên
2.2.2. Khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống lạc trong VTĐ ở Thái Nguyên
2.2.3. Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật chủ yếu cho cây lạc vụ thu đông ở tỉnh Thái Nguyên
2.2.4. Xây dựng mô hình và phát triển lạc thu đông ở Thái Nguyên
2.2.5. Xây dựng quy trình kỹ thuật trồng lạc thu đông cho tỉnh TN
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Điều tra điều kiện tự nhiên và tình hình sản xuất lạc
2.3.2. Thí nghiệm đồng ruộng
2.3.3. Xây dựng mô hình và phát triển lạc thu đông
2.3.4. Xây dựng quy trình kỹ thuật trồng lạc thu đông ở tỉnh TN
2.4. Phương pháp xử lý số liệu
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Điều kiện tự nhiên và tình hình sản xuất lạc ở tỉnh TN
3.1.1. Điều kiện thời tiết khí hậu ở tỉnh Thái Nguyên 2001-2005
3.1.2. Đất nông nghiệp và cơ cấu cây trồng hàng năm ở tỉnh TN
3.1.3. Tình hình sản xuất lạc ở tỉnh Thái Nguyên
3.1.4. Các yếu tố hạn chế và thuận lợi đến sản xuất lạc ở tỉnh TN
3.2. Khả năng sinh trưởng và phát triển một số giống lạc trong VTĐ
3.2.1. Một số chỉ tiêu nông sinh học của các giống lạc trong VTĐ
3.2.2. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của các giống lạc
3.2.3. Mức độ nhiễm bệnh hại ở các giống lạc trong VTĐ
3.2.4. Tính ổn định của các giống lạc qua các vụ trong năm
3.3. Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật cho cây lạc trong VTĐ ở tỉnh TN
3.3.1. Xác định thời vụ trồng thích hợp trong VTĐ ở tỉnh TN
3.3.2. ảnh hưởng của tưới nước đến sinh trưởng và phát triển của lạc trong VTĐ ở tỉnh TN
3.3.3. Xác định mật độ trồng lạc thích hợp trong VTĐ ở tỉnh TN
3.3.4. Xác định liều lượng đạm bón thích hợp cho các giống lạc L12, L14 và MD7 trong VTĐ ở tỉnh Thái Nguyên
3.3.5. Xác định lượng lân bón thích hợp cho các giống lạc L12, L14 và MD7 trong VTĐ ở tỉnh Thái Nguyên
3.3.6. Xác định lượng kali bón thích hợp cho các giống lạc L12, L14 và MD7 trong vụ thu đông ở tỉnh Thái Nguyên
3.3.7. Hiệu quả của các tổ hợp phân bón đối với lạc trong VTĐ
3.3.8. Hiệu quả phòng trừ của thuốc BVTV đối với một số bệnh hại lạc trong VTĐ ở tỉnh Thái Nguyên
3.4. Xây dựng mô hình và phát triển sản xuất lạc vụ thu đông ở tỉnh TN
3.4.1. Mô hình sử dụng giống L.14 và áp dụng kỹ thuật mới có che phủ nilon ở tỉnh Thái Nguyên
3.4.2. Mô hình so sánh hiệu quả kinh tế giữa cây lạc với khoai lang và ngô trong VTĐ ở tỉnh Thái Nguyên
3.4.3. Kết quả mở rộng mô hình trồng lạc thu đông ở tỉnh TN
3.5. Quy trình kỹ thuật trồng lạc vụ thu đông cho tỉnh Thái Nguyên
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI ĐÃ CÔNG BỐ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan