[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu và đề xuất giải pháp cải thiện quy trình xử lý nước thải cho một số nhà máy chế biến mủ cao su trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu và đề xuất giải pháp cải thiện quy trình xử lý nước thải cho một số nhà máy chế biến mủ cao su trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 -TỔNG QUAN VỀ CAO SU THIÊN NHIÊN VÀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CAO SU TẠI TÂY NINH
1.1. CAO SU THIÊN NHIÊN          
1.2. CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN CAO SU
1.3. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CAO SU TẠI TÂY NINH
CHƯƠNG 2 - CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI CAO SU  
2.1. NGUỒN GỐC, THÀNH PHẦN HOÁ HỌC VÀ ĐẶC TÍNH NƯỚC THẢI           
2.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI CAO SU
2.2.1. Phương pháp cơ học 
2.2.2. Phương pháp hóa học và hóa lý
2.2.3. Phương pháp sinh học
2.2.3.1. Phương pháp xử lý sinh học kỵ khí        
2.2.3.2. Phương pháp xử lý sinh học hiếu khí
2.2.3.3. Phương pháp hồ sinh học 
CHƯƠNG 3 - ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI CÁC NHÀ MÁY CAO SU ĐƯỢC ĐIỀU TRA
3.1. PHÂN LOẠI QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ
3.1.1. Giải thích quy trình công nghệ       
3.1.2. Phân nhóm nhà máy theo loại công nghệ 
3.2. ĐÁNH GIÁ LƯU LƯỢNG NƯỚC THẢI VÀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI       
3.2.1. Đánh giá lưu lượng nước thải         
3.2.2. Đánh giá chất lượng nước thải
3.3. ĐÁNH GIÁ DIỆN TÍCH MẶT BẰNG CỦA HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
3.4. ĐÁNH GIÁ CÁC NHÓM QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ       
3.4.1. Loại I -  Hệ thống hiếu khí kết hợp hoá lý
3.4.2. Loại II – Hệ thống kỵ khí kết hợp hiếu khí           
3.4.3. Loại III – Công nghệ tiên tiến AAO kết hợp hoá lý
3.5. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG LỰA CHỌN QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ
3.5.1. Cơ sở đánh giá lựa chọn quy trình công nghệ
3.5.1.1. Khảo sát ý kiến chuyên gia và dùng phương pháp cho điểm trọng số
3.5.1.2. Dựa vào khuyến cáo của Viện nghiên cứu cao su Việt Nam
3.5.1.3. Kết luận chung về lựa chọn công nghệ sau khi đánh giá hiện trạng công nghệ xử lý nước thải ngành cao su tại Tây Ninh 
CHƯƠNG 4 - ĐỀ XUẤT CÁC QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI PHÙ HỢP CHO NGÀNH CAO SU TỈNH TÂY NINH
4.1. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH
4.2. ĐỀ XUẤT CÁC QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI CAO SU
4.2.1. Sơ đồ từng dây chuyền công nghệ
4.2.2. Thuyết minh các bộ phận trong các hệ thống quy trình đề xuất
4.3. ĐÁNH GIÁ ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÁC PHƯƠNG ÁN ĐỀ XUẤT
4.4. TÍNH TOÁN KINH TẾ SƠ BỘ CHO CÁC QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ ĐƯỢC ĐỀ XUẤT VỚI MỨC CÔNG SUẤT 1000m3/NGÀY.ĐÊM CHO TỪNG PHƯƠNG ÁN         
4.5. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG LỰA CHỌN CÁC PHƯƠNG ÁN
4.5.1. Đánh giá tổng thể     
4.5.1.1. Đánh giá về mặt  kỹ  thuật
4.5.1.2. Đánh giá về mặt kinh tế   
4.5.1.3. Đánh giá về môi trường
4.5.2. Đánh giá qua phương pháp cho điểm trọng số     
4.6. TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ CẦN THIẾT CHO PHƯƠNG ÁN TỐT NHẤT   
4.6.1. Tính toán thông số các bộ phận trong hệ thống   
4.6.2. Tính toán bố trí hệ thống     
4.6.2.1. Phương án AAO + DAF
4.6.2.2. Phương án SBR      
4.6.2.3. Phương án A2OD
CHƯƠNG 5 -NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH THÍ NGHIỆM XỬ LÝ NƯỚC NƯỚC THẢI NGÀNH CAO SU
5.1. CHUẨN BỊ CÁC THIẾT BỊ, VẬT LIỆU
5.2. CÁC THÍ NGHIỆM TRONG MÔ HÌNH        
5.2.1. Thí nghiệm 1: Xác định các thông số bùn đầu vào
5.2.2. Thí nghiệm 2: Chạy giai đoạn thích nghi
5.2.3. Thí nghiệm 3: Chạy mô hình thử nghiệm 
5.2.3.1. Chạy mô hình xét hiệu suất xử lý của mô hình đối với COD
5.2.3.2. Chạy mô hình xét hiệu suất xử lý của mô hình đối với BOD
5.2.3.3. Chạy mô hình xét hiệu suất xử lý của mô hình đối với TSS   
5.2.3.4. Chạy mô hình xét hiệu suất xử lý của mô hình đối với Tổng Nitơ
5.2.3.5. Chạy mô hình xét hiệu suất xử lý của mô hình đối với N – NH3
5.2.3.6. Chạy mô hình xét hiệu suất xử lý của mô hình đối với Phốt pho
5.2.3.7. Trung bình các thông số tại các bộ phận trong mô hình
5.2.3.8. Trung bình hiệu suất các bộ phận của mô hình
5.2.3.9. Nhận xét chung về kết quả chạy mô hình thực nghiệm
KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO    

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan