[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu về trao đổi nhiệt và khối lượng giữa các pha trong các quá trình truyền sóng trong một số hỗn hợp chất lỏng chứa bọt

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu về trao đổi nhiệt và khối lượng giữa các pha trong các quá trình truyền sóng trong một số hỗn hợp chất lỏng chứa bọt
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN
1.1 Thực trạng của vấn đề
1.2 Tình hình nghiên cứu trong nước
CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
2.1. Hệ phương trình thuỷ - nhiệt động lực học cho môi trường hai pha lỏng hơi
2.1.2. Xây dựng mô hình
2.1.3. Hệ phương trình cơ sở
2.1.4. Điều kiện đầu và điều kiện biên
2.2. Phương pháp giải số
CHƯƠNG III: MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘNG LỰC HỌC SÓNG LÊN QUÁ TRÌNH TRAO ĐỔI NHIỆT VÀ KHỐI LƯỢNG GIỮA CÁC PHA
3.1 Quá trình trao đổi nhiệt và khối lượng giữa các pha trong một số hỗn hợp chất lỏng chứa bọt hơi khi sóng xung kích lan truyền trong hỗn hợp
3.1.1 Quá trình trao đổi nhiệt giữa các pha khi có sóng xung kích lan truyền trong hỗn hợp
3.1.1.1 Quá trình trao đổi nhiệt giữa các pha trong hỗn hợp dầu thô chứa bọt hơi
3.1.1.2. Quá trình trao đổi nhiệt giữa các pha trong hỗn hợp Freon-21 chứa bọt hơi
3.1.1.3. Nhận xét
3.1.2. Quá trình trao đổi khối lượng giữa các pha khi có sóng xung kích lan truyền trong hỗn hợp
3.1.2.1. Quá trình trao đổi khối lượng giữa các pha trong hỗn hợp dầu thô chứa bọt hơi
3.1.2.2. Quá trình trao đổi khối lượng giữa các pha trong hỗn hợp Freon-21 chứa bọt hơi
3.1.2.3. Nhận xét
3.2 Quá trình trao đổi nhiệt và khối lượng giữa các pha trong một số hỗn hợp chất lỏng chứa bọt hơi khi có tương tác giữa các sóng xung kích trong một số hỗn hợp chất lỏng chứa bọt hơi.
3.2.1 Quá trình trao đổi nhiệt giữa các pha khi có tương tác giữa các sóng xung kích trong một số hỗn hợp chất lỏng chứa bọt hơi
3.2.1.1 Quá trình trao đổi nhiệt giữa các pha trong hỗn hợp dầu thô chứa bọt hơi
3.2.1.2 Quá trình trao đổi nhiệt giữa các pha trong hỗn hợp nitơ lỏng chứa bọt hơi
3.2.1.3. Nhận xét
3.2.2 Quá trình trao đổi khối lượng giữa các pha khi có tương tác giữa các sóng xung kích trong một số hỗn hợp chất lỏng chứa bọt hơi
3.2.2.1 Quá trình trao đổi khối lượng giữa các pha trong hỗn hợp dầu thô chứa bọt hơi
3.2.2.2 Quá trình trao đổi khối lượng giữa các pha trong hỗn hợp nitơ lỏng chứa bọt hơi
3.2.2.3. Nhận xét
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan