[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nội suy bởi hàm RBF và ứng dụng trong đồ họa máy tính

[/kythuat]
[tomtat]
Nội suy bởi hàm RBF và ứng dụng trong đồ họa máy tính
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ NỘI SUY HÀM NHIỀU BIẾN
1.1. Khái niệm cơ bản về nội suy và xấp xỉ hàm số
1.1.1. Bài toán nội suy hàm số
1.1.2. Bản chất của phương pháp nội suy
1.2. Nội suy hàm một biến
1.2.1. Phát biểu bài toán
1.2.2. Nội suy và xấp xỉ đa thức
1.2.3. Nội suy bởi hàm ghép trơn
1.3. Nội suy và xấp xỉ hàm nhiều biến
1.3.1. Nội suy hàm hai biến
1.3.2. Nội suy hàm ba biến
Chương 2: NỘI SUY BỞI HÀM RBF
2.1. Hàm cơ sở bán kính và các tính chất
2.2. Nội suy dữ liệu phân tán bởi hàm RBF
2.2.1. Phát biểu bài toán
2.2.2. Một số hàm cơ sở
2.2.3. Thành phần đa thức RBF
2.2.4. Phép nội suy trơn nhất
2.3. Hạn chế của nội suy sử dụng RBF và giải pháp
2.3.1. Vấn đề dữ liệu lớn
2.3.2. Dữ liệu có nhiễu
2.3.3. Một số giải pháp khắc phục
2.4. Các phương pháp nhanh nội suy sử dụng RBF
2.4.1. Giảm tâm
2.4.2. Làm trơn dữ liệu nhiễu
Chương 3: BÀI TOÁN BIỂU DIỄN VÀ KHÔI PHỤC CÁC ĐỐI TƯỢNG 3D
3.1. Bài toán biểu diễn và khôi phục dữ liệu phân tán
3.1.1. Giới thiệu
3.1.2. Mô tả bài toán
3.2. Khôi phục đối tượng 3D từ tập điểm trên bề mặt sử dụng RBF
3.2.1. Trùng khớp tới dữ liệu bề mặt 3D
3.2.1.1. Tạo dữ liệu dày đặc từ các pháp tuyến bề mặt
3.2.1.2. Đảm bảo khoảng cách thích hợp tới dữ liệu bề mặt
3.2.1.3. Hợp lệ khoảng cách chiếu và nhiễu
3.2.2. Chuẩn hóa bề mặt
3.2.2.1. Các điểm hạt giống của bề mặt chuẩn
3.2.2.2. Tối ưu lưới
3.2.2.3. Bao biên
Chương 4: XÂY DỰNG VÀ CÀI ĐẶT THỬ NGHIỆM NỘI SUY BỞI RBF
4.1. Phân tích và xây dựng chương trình
4.1.1. Hàm tạo lập RBF
4.1.2. Hàm nội suy RBF
4.1.3. Một số file xây dựng chương trình
4.2. Kết quả thử nghiệm nội suy bởi RBF
KẾT LUẬN
HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan