[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Quảng Ninh

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Quảng Ninh
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI KINH DOANH NƯỚC SẠCH
1.1. Cơ sở lý luận về phát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch
1.1.1. Khái niệm về nước và nước sạch
1.1.2. Vai trò của nước và nước sạch
1.1.3. Nhu cầu sử dụng nước và nước sạch
1.1.4. Nước sạch và mức độ ảnh hưởng đến đời sống kinh tế xã hội
1.1.5. Những vấn đề cơ bản về sản xuất và phát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch
1.1.6. Những vấn đề về mạng lưới kinh doanh nước sạch
1.1.7. Tiêu chuẩn nước sạch
1.2. Cơ sở thực tiễn về phát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch
1.2.1. Kinh nghiệm quốc tế về mở rộng thị trường, mạng lưới kinh doanh nước sạch
1.2.2. Kinh nghiệm Việt Nam về vấn đề nước sạch, quản lý cấp nước và sản xuất kinh doanh nước sạch
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập tài liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
Chương 3. THỰC TRẠNG MẠNG LƯỚI KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH
3.1. Tổng quan về Công ty
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
3.1.2. Nhiệm vụ, tổ chức bộ máy quản lý và lao động của Công ty
3.1.3. Tình hình cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty
3.2. Thực trạng hoạt động mạng lưới kinh doanh của Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh nước sạch Quảng Ninh
3.2.1. Thực trạng hoạt động quản trị kinh doanh nước sạch
3.2.2. Thực trạng hoạt đông Marketing và chất lượng dịch vụ
3.2.3. Thực trạng hoạt động kinh doanh nước sạch
3.2.4. Lập ma trận SWOT
3.3. Đánh giá chung về phát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch của Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Quảng Ninh
3.3.1. Những kết quả đạt được
3.3.2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại hạn chế
Chương 4. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI KINH DOANH NƯỚC SẠCH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH
4.1. Những quan điểm, phương hướng mục tiêu phát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Quảng Ninh
4.2. Một số giải pháp phát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại Cty TNHH Một thành viên Kinh doanh nước sạch Quảng Ninh
4.2.1. Giải pháp hoàn thiện hệ thống phân phối kinh doanh nước sạch
4.2.2. Giải pháp về vốn để tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật hoàn thiện hệ thống phân phối kinh doanh nước sạch
4.2.3. Giải pháp kiện toàn công tác tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh nước sạch
4.2.4. Giải pháp chống thất thoát nước
4.3. Kiến nghị
4.3.1. Kiến nghị với Chính phủ
4.3.2. Kiến nghị với tỉnh Quảng Ninh

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan