[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quan hệ tăng trưởng giữa hai khu vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Quan hệ tăng trưởng giữa hai khu vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến Việt Nam
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUAN HỆ TĂNG TRƯỞNG KHU VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN.
1.1. Khái niệm tăng trưởng và đo lường tăng trưởng khu vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến.
1.2. Vai trò, các nhân tố tác động tới tăng trưởng và mối quan hệ tăng trưởng hai khu vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến.
1.3. Một số mô hình cơ bản về quan hệ tăng trưởng hai khu vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến.
1.4. Các mô hình đo lường quan hệ tăng trưởng hai khu vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến.
Chương 2:  CẢI CÁCH KINH TẾ VÀ TĂNG TRƯỞNG HAI KHU VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1986 – 2007
2.1. Cải cách một số thành tựu kinh tế Việt Nam giai đoạn 1986 – 2007.
2.2. Tăng trưởng hai khu vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến Việt Nam.
Chương 3: THỰC TRẠNG MỐI QUAN HỆ TĂNG TRƯỞNG HAI KHU VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN VIỆT NAM
3.1. Đánh giá mối quan hệ tăng trưởng hai khu vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến Việt Nam.
3.2. Đánh giá thực nghiệm quan hệ tăng trưởng hai khu vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến Việt Nam giai đoạn 1990 – 2007.
Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG MỐI QUAN HỆ TĂNG TRƯỞNG HAI KHU VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI.
4.1. Định hướng phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011 -2020.
4.2. Định hướng phát triển khu vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020.
4.3. Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hai khu vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến Việt Nam trong thời gian tới.
4.4. Giải pháp tăng trưởng mối quan hệ hai khu vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến.
KẾT LUẬN CHUNG
NHỮNG CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN TỚI ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan