[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý hoạt động ngoại khóa ở các trường tiểu học thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh

[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý hoạt động ngoại khóa ở các trường tiểu học thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC
1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.2. Một số khái niệm cơ bản
1.2.1. Khái niệm quản lý
1.2.2. Khái niệm quản lý giáo dục
1.2.3. Khái niệm quản lý nhà trường
1.2.4. Khái niệm hoạt động ngoại khóa
1.2.5. Khái niệm quản lý hoạt động ngoại khóa
1.2.6. Khái niệm quản lý hoạt động ngoại khóa ở trường tiểu học
1.3. Những vấn đề cơ bản của hoạt động ngoại khóa ở trường tiểu học
1.3.1. Mục đích, ý nghĩa của hoạt động ngoại khoá ở trường Tiểu học
1.3.2. Đặc điểm của hoạt động ngoại khoá ở Tiểu học
1.3.3. Các nguyên tắc tổ chức hoạt động ngoại khóa ở trường tiểu học
1.3.4. Đặc điểm tâm sinh lý của học sinh tiểu học
1.3.5. Hình thức tổ chức hoạt động ngoại khóa ở trường tiểu học
1.3.6. Mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh trong tổ chức hoạt động ngoại khóa ở trường tiểu học
1.4. Quản lý hoạt động ngoại khóa ở trường tiểu học
1.4.1. Lập kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa ở trường tiểu học
1.4.2. Tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động ngoại khóa
1.4.3. Chỉ đạo tổ chức hoạt động ngoại khóa cho học sinh
1.4.4. Kiểm tra đánh giá kết quả giáo viên tổ chức hoạt động ngoại khóa cho học sinh ở trường tiểu học
1.5. Hiệu trưởng trường tiểu học với công tác quản lý hoạt động ngoại khóa
1.5.1. Trường tiểu học
1.5.2. Vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng trường Tiểu học
1.5.3. Nội dung quản lý hoạt động ngoại khóa của hiệu trưởng trường tiểu học
Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC THÀNH PHỐ UÔNG BÍ TỈNH QUẢNG NINH
2.1. Tổ chức khảo sát
2.1.1. Tổng quan về tình hình phát triển KT - XH và GD - ĐT của thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh
2.1.2. Tổ chức khảo sát thực trạng tổ chức hoạt động ngoại khóa ở trưởng tiểu học thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh
2.2. Thực trạng tổ chức hoạt động ngoại khóa cho học sinh ở trường tiểu học thành phố Uông Bí
2.2.1. Thực trạng nhận thức về hoạt động ngoại khóa của CBQL, GV và HS
2.2.2. Thực trạng các hình thức hoạt động ngoại khóa đã tổ chức ở trường tiểu học thành phố Uông Bí
2.2.3. Những khó khăn của giáo viên khi tổ chức hoạt động ngoại khóa
2.3. Thực trạng quản lý hoạt động ngoại khóa ở trưởng tiểu học thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh
2.3.1. Thực trạng xây dựng kế hoạch hoạt động ngoại khóa của CBQL nhà trường
2.3.2. Thực trạng công tác tổ chức của cán bộ quản lý nhằm thực hiện kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa ở trường tiểu học thành phố Uông Bí
2.3.3. Chỉ đạo thực hiện hoạt động ngoại khóa ở trường tiểu học thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh
2.4. Thực trạng kiểm tra, đánh giá kết quả tổ chức HĐNK ở các trường Tiểu học thành phố Uông Bí
2.5. Đánh giá thực trạng và nguyên nhân
2.5.1. Đánh giá chung
2.5.2. Nguyên nhân
Chương 3. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA Ở TRƯỞNG TIỂU HỌC THÀNH PHỐ UÔNG BÍ TỈNH QUẢNG NINH
3.1. Những nguyên tắc xây dựng biện pháp
3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo thực hiện các quan điểm chỉ đạo của Đảng về Giáo dục và Đào tạo
3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục Tiểu học
3.1.3. Nguyên tắc tổ chức HĐNK phù hợp với đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh Tiểu học
3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính thống nhất giữa dạy học và tổ chức HĐNK
3.1.5. Nguyên tắc đảm bảo phát huy khả năng của học sinh trong quá trình tham gia HĐNK
3.2. Các biện pháp quản lý hoạt động ngoại khóa ở trường tiểu học thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh
3.2.1. Nâng cao nhận thức và bồi dưỡng kỹ năng hướng dẫn, tổ chức HĐNK cho đội ngũ cán bộ giáo viên trong nhà trường
3.2.2. Quản lý việc xây dựng kế hoạch HĐNK của TPT Đội, GVCN
3.2.3. Phát huy tối đa vai trò của giáo viên, vai trò chủ thể của HS và tập thể HS trong HĐNK
3.2.4. Huy động các lực lượng xã hội tham gia tổ chức HĐNK cho học sinh tiểu học
3.2.5. Tăng cường kiểm tra đánh giá kết quả HĐNK ở trường Tiểu học
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp
3.4. Khảo sát tính cần thiết và khả thi của một số biện pháp quản lý HĐNK
3.4.1. Mục đích, khảo sát
3.4.2. Đối tượng khảo sát
3.4.3. Nội dung khảo sát
3.4.4. Phương pháp khảo nghiệm
3.4.5. Khảo nghiệm
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan