[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thiết kế và sử dụng mô hình động trong dạy học sinh học tế bào (sinh học 10) bằng phần mềm Macromedia Flash 8

[/kythuat]
[tomtat]
Thiết kế và sử dụng mô hình động trong dạy học sinh học tế bào (sinh học 10) bằng phần mềm Macromedia Flash 8
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu ứng dụng CNTT trong GD ở một số nước trên thế giới
1.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu ứng dụng CNTT trong dạy học ở Việt Nam
1.3. Điều tra tình hình ứng dụng CNTT trong dạy học sinh học
1.4. Vai trò của phương tiện trực quan trong dạy học sinh học
Chương 2. THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG MÔ HÌNH ĐỘNG TRONG DẠY HỌC SINH HỌC TẾ BÀO BẰNG PHẦN MỀM MACROMEDIA FLASH 8
2.1. Sơ lược về Flash
2.2. Thiết kế mô hình động trong dạy học Sinh học tế bào bằng phần mềm Macromedia Flash 8.
2.2.1. Nguyên tắc thiết kế mô hình động
2.2.2. Quy trình thiết kế mô hình động bằng phần mềm Macromedia Flash 8
2.3. Sử dụng mô hình động trong dạy - học
2.3.1. Đưa mô hình động vào phần mềm Vio let
2.3.2. Đưa mô hình động vào phần mềm Microsoft Office PowerPoint
Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích thực nghiệm
3.2. Nội dung thực nghiệm
3.3. Phương pháp thực nghiệm
3.4. Kết quả thực nghiệm
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan