[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thiết kế xây dựng thư viện điện tử hỗ trợ dạy học địa lý 10 trung học phổ thông

[/kythuat]
[tomtat]
Thiết kế xây dựng thư viện điện tử hỗ trợ dạy học địa lý 10 trung học phổ thông
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
NỘI DUNG
CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC XÂY DỰNG THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ HỖ TRỢ DẠY HỌC ĐỊA LÍ 10 – THPT
I. Cơ sở lý luận
1. Yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học
1.1. Đổi mới phương pháp dạy học trong giai đoạn hiện nay
1.2. Quan điểm mới về dạy học
2. Quan điểm dạy học tích cực
2.1. Khái niệm
2.2. Bản chất
2.3. Các phương pháp dạy học tích cực
3. Ứng dụng CNTT trong dạy học Địa lí
3.1 Quan điểm ứng dụng CNTT trong dạy học
3.2 Vai trò của CNTT trong dạy học
3.3 Mức độ ứng dụng CNTT trong dạy học Địa lý
4. Một số nội dung liên quan đến thư viện điện tử
4.1. Một số quan điểm về thư viện điện tử
4.2. Phân loại thư viện điện tử
5. Cấu trúc, nội dung chương trình Địa lí 10
5.1. Cấu trúc chương trình
5.2. Nội dung chương trình
6. Đặc điểm tâm lý và nhận thức của HS lớp 10
II. Cơ sở thực tiễn
1.Tình hình ứng dụng CNTT trong dạy học
2. Phần mềm dạy học Địa lí chưa đáp ứng nhu cầu thực tế
III. Tiểu kết chương I
CHƯƠNG II. THIẾT KẾ, XÂY DỰNG VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ HỖ TRỢ DẠY HỌC ĐỊA LÍ 10 – THPT
I. Yêu cầu của chương trình Địa lí 10
1. Yêu cầu về kiến thức
2. Yêu cầu về kĩ năng
3. Yêu cầu về thái độ, tình cảm
II. Khái quát về phần mềm dạy học
1. Khái niệm phần mềm dạy học
2. Vai trò của phần mềm dạy học
3. Những khó khăn, hạn chế khi sử dụng phần mềm trong dạy học Địa lí
4. Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phần mềm trong dạy học Địa lí
III. Những nguyên tắc và yêu cầu cơ bản về việc thiết kế, xây dựng thư viện điện tử hỗ trợ dạy học Địa lí 10 - THPT
1. Nguyên tắc
2. Yêu cầu
IV. Thiết kế thư viện điện tử hỗ trợ dạy học Địa lí lớp 10 - THPT
1. Cấu trúc ngang
2. Cấu trúc dọc
2.1. Thư mục Thư viện tư liệu
2.2. Thư mục Thư viện bài giảng điện tử
2.3. Thư mục Thư viện bài tập trắc nghiệm
2.4. Thư mục Thư viện giải trí
V. Xây dựng thư viện điện tử hỗ trợ dạy học Địa lí 10 – THPT
1. Các công cụ xây dựng phần mềm
1.1 Phần mềm MS Powerpoint
1.2. Phần mềm thiết kế bài giảng Lesson Editor
1.3. Visual Studio phiên bản 2005
1.4. Một số phần mềm hỗ trợ khác
2. Quy trình xây dựng chung
3. Quy trình xây dựng chi tiết
3.1. Xây dựng thư mục Thư viện tư liệu
3.2. Xây dựng thư mục Thư viện bài giảng điện tử
3.3. Xây dựng thư mục Thư viện bài tập trắc nghiệm
3.4. Xây dựng thư mục Thư viện giải trí
3.5. Đóng gói sản phẩm
VI. Hướng dẫn sử dụng
1. Hướng dẫn cài đặt
2. Hướng dẫn sử dụng
2.1. Xem nội dung thư viện
2.2. Thêm\ Xoá tư liệu trong thư viện
2.3. Xuất tư liệu từ thư viện
2.4. Đổi tên tư liệu
2.5. Thoát khỏi chương trình
3. Hướng dẫn gỡ bỏ
VI. Tiểu kết chương II
CHƯƠNG III. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
I. Mục đích thực nghiệm
II. Nội dung thực nghiệm
III. Phương pháp thực nghiệm
1. Thuyết trình
2. Trao đổi
3. Dạy thực nghiệm
4. Điều tra
5. Phân tích, tổng hợp
IV. Tổ chức thực nghiệm
1. Thời gian thực nghiệm
2. Địa bàn thực nghiệm
3. Tiến hành thực nghiệm
V. Kết quả thực nghiệm
1. Tổng hợp kết quả
2. Đánh giá
VI. Tiểu kết chương III
KẾT LUẬN
I. Kết quả nghiên cứu
II. Hướng mở rộng nghiên cứu của đề tài
1. Hoàn thiện về mặt nội dung
2. Hoàn thiện về mặt công nghệ
III. Những kiến nghị, đề xuất
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan