[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thuật toán mới và chương trình MATLAB xác định sai lệch độ tròn từ dữ liệu đo trên máy CMM 544

[/kythuat]
[tomtat]
Thuật toán mới và chương trình MATLAB xác định sai lệch độ tròn từ dữ liệu đo trên máy CMM 544
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1 TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT ĐO
1.1 Các khái niệm cơ bản trong kỹ thuật đo
1.1.1 Đo lường
1.1.2 Đơn vị đo - Hệ thống đơn vị đo
1.1.3 Phương pháp đo
1.1.4 Kiểm tra - phương pháp kiểm tra
1.1.5 Phương tiện đo - Phân loại phương tiện đo
1.1.6 Các chỉ tiêu cơ bản trong đo lường
1.1.7 Các nguyên tắc cơ bản trong đo lường
1.1.7.1 Nguyên tắc Abbe
1.1.7.2 Nguyên tắc chuỗi kính thước ngắn nhất
1.1.7.3 Nguyên tắc chuẩn thống nhất
1.1.7.4 Nguyên tắc kinh tế
1.1.8 Các thông số chất lượng của hệ thống đo
1.1.8.1 Độ nhạy
1.1.8.2 Độ phân giải
1.1.8.3 Độ chính xác đo
1.1.8.4 Độ chính xác lặp lại
1.1.8.5 Khoảng chết
1.1.8.6 Khả năng lặp
1.1.8.7 Khả năng tuyến tính hóa
1.1.8.8 Lỗi trong các thông số mô hình hóa hệ cơ điện tử
1.1.8.9 Ảnh hưởng của các sai số thành phần đến sai số tổng
1.2 Phương pháp đo các thông số hình học
1.2.1 Phương pháp đo kích thước thẳng
1.2.1.1 Phương pháp đo hai tiếp điểm
1.2.1.2 Phương pháp đo ba tiếp điểm
1.2.1.3 Phương pháp đo một tiếp điểm
1.2.2 Phương pháp đo các thông số chỉ tiêu chất lượng chính của chi tiết
1.2.2.1 Đo độ tròn
1.2.2.2 Đo độ trụ
1.2.2.3 Đo độ thẳng
1.2.2.4 Đo độ phẳng
1.3 Kết luận chương 1
Chương 2 CƠ SỞ TOÁN HỌC CỦA PHÉP ĐO ĐƯỜNG TRÒN
2.1 Cơ sở hình học của phép đo toạ độ
2.1.1 Hệ tọa độ Đề các vuông góc
2.1.2 Các phép biến đổi tọa độ
2.2 Thuật toán xác định tâm và bán kính đường tròn
2.2.1 Thuật toán xác định đường tròn qua tọa độ 3 điểm đo
2.2.2 Thuật toán xác định đường tròn qua tọa độ nhiều điểm đo
2.3 Kết luận chương 2
Chương 3 THUẬT TOÁN ỨNG DỤNG MỚI XÁC ĐỊNH ĐỘ KHÔNG TRÒN
3.1 Giới thiệu
3.2 Xác định vấn đề
3.3 Mô tả thuật toán
3.4 Ví dụ áp dụng
3.5 Kết luận chương 3
Chương 4 CHƯƠNG TRÌNH XỬ LÝ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM
4.1 Lập cơ sở dữ liệu
4.1.1 Máy đo tọa độ 3 chiều CMM
4.1.2 Tạo bộ số liệu cho chương trình lập trình
4.2 Ứng dụng phần mềm matlab
4.2.1 Giới thiệu về phần mềm matlab
4.2.2 Kết quả chạy chương trình
4.3 Kết luận chương 4
KẾT LUẬN CHUNG
TÓM TẮT LUẬN VĂN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan