[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng thương mại điện tử của các doanh nghiệp Việt Nam thực trạng và giải pháp

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng thương mại điện tử của các doanh nghiệp Việt Nam thực trạng và giải pháp
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ       
1.1 Khái niệm thương mại điện tử
1.2 Sự ra đời của thương mại điện tử
1.3 Các phương thức hoạt động của thương mại điện tử           
1.3.1 Các phương tiện kỹ thuật sử dụng trong thương mại điện tử
1.3.1.1 Điện thoại    
1.3.1.2 Máy Fax       
1.3.1.3 Truyền hình
1.3.1.4 Thiết bị kỹ thuật thanh toán điện tử
1.3.1.5 Intranet và Extranet           
1.3.1.6 Internet và Web      
1.3.2 Các hình thức hoạt động chủ yếu của thương mại điện tử          
1.3.2.1 Thư điện tử (e-mail)
1.3.2.2 Thanh toán điện tử (electronic payment)           
1.3.2.3 Trao đổi dữ liệu điện tử (EDI - Electronic Data Interchange) 
1.3.2.4 Giao gửi số hoá các dung liệu (Digital delivery of content)
1.3.2.5 Bán lẻ hàng hoá hữu hình (retail of tangible goods)
1.3.3 Các loại giao tiếp trong thương mại điện tử          
1.3.4. Các giao dịch thương mại điện tử  
1.3.4.1 Căn cứ theo đối tượng giao dịch
1.3.4.2 Căn cứ theo nội dung giao dịch
1.4 Tổng quan tình hình thương mại điện tử thế giới
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
2.1 Tổng quan về thương mại điện tử ở việt nam           
2.1.1 Nhận thức về thương mại điện tử
2.1.2 Hạ tầng cơ sở pháp lý cho thương mại điện tử      
2.1.3 Hạ tầng cơ sở công nghệ thông tin và viễn thông
2.1.4 Thanh toán điện tử    
2.1.5 Bảo mật thông tin
2.1.6 Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 
2.2 Thực trạng ứng dụng thương mại điện tử của các doanh nghiệp Việt Nam
2.2.1 Thực trạng chung
2.2.2 Hình thức áp dụng thương mại điện tử ở các doanh nghiệp
2.2.3 Kết quả ứng dụng thương mại điện tử ở các doanh nghiệp         
2.2.4 Một số hạn chế trong việc ứng dụng thương mại điện tử ở các doanh nghiệp
2.3 Kết quả nghiên cứu khảo sát thực trạng ứng dụng thương mại điện tử của các doanh nghiệp
2.3.1 Khái quát chung về tình hình nghiên cứu
2.3.2 Mức độ sẵn sàng ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp     
2.3.2.1 Mức độ sử dụng máy tính có kết nối mạng trong doanh nghiệp         
2.3.2.2 Bảo đảm an toàn thông tin
2.3.2.3 Bố trí và đào tạo nhân lực cho TMĐT    
2.3.3 Mức độ đáp ứng cho giao dịch thương mại điện tử
2.3.3.1 Xây dựng và vận hành website TMĐT
2.3.3.2.Tham gia sàn giao dịch TMĐT
2.3.3.3 Nhận đơn đặt hàng và đặt hàng qua phương tiện điện tử
2.4 Kết quả nghiên cứu thực trạng ứng dụng thương mại điện tử của người tiêu dùng
2.4.1 Thực trạng chung
2.4.2 Thực trạng ứng dụng thương mại điện tử của người tiêu dùng thông qua số liệu khảo sát
2.4.2.1 Tình hình truy cập và sử dụng Internet
2.4.2.2 Tình hình tham gia thương mại điện tử của người tiêu dùng
2.5 Đúc kết những thuận lợi và khó khăn đối với doanh nghiệp Việt Nam trong việc ứng dụng thương mại điện tử
2.5.1 Thuận lợi
2.5.2 Khó khăn
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
3.1 Hướng phát triến thương mại điện tử trong doanh nghiệp việt nam         
3.1.1 Triển vọng ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp ở Việt Nam
3.1.2 Định hướng phát triển thương mại điện tử tại Việt Nam
3.1.2.1 Mục tiêu phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam     
3.1.2.2 Phương hướng phát triển thương mại điện tử trong doanh nghiệp Việt Nam
3.1.2.3 Mô hình đề xuất
3.2 Giải pháp ứng dụng thương mại điện tử cho các doanh nghiệp Việt Nam
3.2.1 Về phía Chính phủ    
3.2.1.1 Hỗ trợ về cơ sở hạ tầng, tối đa hoá phổ biến các lợi ích kinh tế - xã hội
3.2.1.2 Tạo môi trường tin cậy và an toàn cho các giao dịch
3.2.1.3 Phát triển hơn nữa cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông 
3.2.1.4 Đầu tư nghiên cứu và ứng dụng thương mại điện tử
3.2.1.5 Tạo ra một môi trường vĩ mô thuận lợi cho phát triển thương mại điện tử
3.2.2 Về phía các doanh nghiệp
3.2.2.1 Nâng cao nhận thức và chủ động tham gia vào thương mại điện tử
3.2.2.2 Chuẩn bị nguồn nhân lực
3.2.2.3 Xem xét lại quy trình kinh doanh cho phù hợp với phương thức hoạt động của thương mại điện tử           
3.2.2.4 Xây dựng website của doanh nghiệp      
3.2.2.5 Tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử        
3.2.2.6 Các doanh nghiệp cần có chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu
3.3 Kiến nghị
3.3.1 Doanh nghiệp
3.3.2 Cấp quản lý chính phủ
3.3.3 Người  tiêu dùng
3.3.4 Đề xuất hướng nghiên cứu   
KẾT LUẬN   
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan