[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Về điều kiện cần tối ưu cấp 2 cho bài toán tối ưu có các ràng buộc đẳng thức và bất đẳng thức

[/kythuat]
[tomtat]
Về điều kiện cần tối ưu cấp 2 cho bài toán tối ưu có các ràng buộc đẳng thức và bất đẳng thức
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: ĐIỀU KIỆN CẦN TỐI ƯU CẤP 2 CHO BÀI TOÁN CÓ RÀNG BUỘC ĐẲNG THỨC VÀ BẤT ĐẲNG THỨC
1.1. Phát biểu bài toán và các kết quả bổ trợ.
1.2. Điệu kiện cần tối ưu cấp 2.
1.3. Các điều kiện chính quy (MMF) và (GMCS) và điều kiện tối ưu cấp 2.
Chương 2: ĐIỀU KIỆN CẦN TỐI ƯU CẤP 2 CHO BÀI TOÁN CÓ RÀNG BUỘC ĐẲNG THỨC, BẤT ĐẲNG THỨC VÀ RÀNG BUỘC TẬP.
2.1. Các khái niệm và các kết quả có liên quan.
2.2. Nguyên lí cực trị.
2.3. Bài toán có trang buộc F(x) C
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan