[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng hệ thống kế toán quản trị tại các trường đại học ngoài công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh


[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng hệ thống kế toán quản trị tại các trường đại học ngoài công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
File toàn văn Down tại đây or Down tại đây or Down tại đây (File nén)
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.1 Tính cấp thiết của đề tài
1.2 Các công trình nghiên cứu liên quan đã công bố
1.3 Mục tiêu nghiên cứu    
1.4 Phạm vi, đối tượng và phương pháp nghiên cứu
1.5 Đóng góp mới của đề tài
1.6 Bố cục luận văn
CHƯƠNG  2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DỊCH VỤ CÔNG
2.1 Tổng quan về kế toán quản trị trong dịch vụ công
2.1.1 Sự ra đời và phát triển của kế toán quản trị trong dịch vụ công
2.1.2  Đặc điểm quản trị tài chính công trong các tổ chức dịch vụ công (Phạm, 2013)
2.2 Tổ chức công tác kế toán quản trị trong các tổ chức dịch vụ công           
2.2.1 Khái niệm kế toán quản trị
2.2.2 Mục tiêu của kế toán quản trị          
2.2.3 Vai trò của kế toán quản trị
2.2.4 Ý nghĩa của kế toán quản trị
2.3 Nội dung cơ bản của kế toán quản trị trong hoạt động dịch vụ công
2.3.1 Phân loại chi phí
2.3.2 Hệ thống chi phí linh hoạt   
2.3.3 Phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận
2.3.4 Lập dự toán ngân sách
2.3.5 Kế toán trung tâm trách nhiệm và đánh giá trách nhiệm quản lý
2.3.6  Mô hình tổ chức KTQT ở một số tổ chức trên thế giới
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU    
3.1 Mô hình nghiên cứu     
3.2 Phương pháp nghiên cứu
3.3 Thu thập dữ liệu
3.3.1 Dữ liệu thứ cấp          
3.3.2 Dữ liệu sơ cấp
Kết luận chương 3   
CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP TẠI TP.HỒ CHÍ MINH
4.1 Khái quát về trường đại học ngoài công lập
4.1.1 Đặc điểm hoạt động của các trường đại học ngoài công lập
4.1.2 Đặc trưng của sản phẩm giáo dục đại học
4.1.3 Đặc điểm quản lý tài chính trong các trường đại học ngoài công lập   
4.2 Thực trạng tổ chức công tác KTQT tại một số trường ngoài công lập
4.2.1 Kết quả khảo sát bảng câu hỏi một
4.2.2 Kết quả khảo sát bảng câu hỏi hai
4.3 Kết luận về kết quả khảo sát
4.3.1 Đánh giá thực trạng về công tác kế toán quản trị tại các trường Đại học ngoài công lập trên địa bàn Tp.HCM
4.3.2 Nguyên nhân của những tồn tại
Kết luận chương 4
CHƯƠNG 5: XÂY DỰNG HỆ THỐNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP   
5.1  Quan điểm và căn cứ xây dựng
5.2 Nội dung KTQT cần thực hiện
5.3 Công tác tổ chức bộ phận kế toán quản trị trong các trường
5.4 Những kiến nghị và giải pháp hỗ trợ để thực hiện công tác kế toán quản trị tại các trường đại học ngoài công lập
Kết luận chương 5
KẾT LUẬN CHUNG

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan