[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hiệu quả của chương trình di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm có quy mô vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (điển hình tại quận Tân Bình)

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hiệu quả của chương trình di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm có quy mô vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (điển hình tại quận Tân Bình)
File toàn văn Down tại đây or Down tại đây or Down tại đây (File nén)
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Tổng quan các nghiên cứu trong nước
1.1.1. Chương trình di dời các cơ sở sản xuất gạch ngói ra khỏi nội đô thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai
1.1.2. Chương trình di dời các cơ sở sản xuất gốm sứ, gạch ngói ra khỏi khu đông dân cư tỉnh Bình Dương
1.1.3. Chương trình di dời CSSX công nghiệp gây ô nhiễm ra khỏi khu vực đô thị và khu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội
1.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu trên thế giới
1.2.1. Khu công nghiệp NgaGel, Indonesia
1.2.2. Thành Phố Thượng Hải, Trung Quốc
1.2.3. Thành Phố Đại Liên, Trung Quốc
1.3. Những thuận lợi, khó khăn, và bài học kinh nghiệm.
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KIỆN TƯ NHIÊN – KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA KHU VỰC NGHIÊN CỨU
2.1. Tổng quan về điều kiện tự nhiên – kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh
2.1.1. Vị trí địa lý
2.1.2. Đặc điểm dân cư
2.1.3. Điều kiện kinh tế xã hội
2.2. Tổng quan về điều kiện tự nhiên – kinh tế - xã hội của Quận Tân Bình
2.2.1. Vị trí địa lý
2.2.2. Đặc điểm dân cư
2.2.3. Điều kiện kinh tế xã hội
2.3. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của địa điểm tiếp nhận
2.3.1. Khu công nghiệp Lê Minh Xuân
2.3.2. Khu công nghiệp Hiệp Phước
2.3.3. Khu công nghiệp Tân Tạo
2.3.4. Nhận xét chung về địa điểm tiếp nhận (KCN)
CHƯƠNG 3: HIỆN TRẠNG DI DỜI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT GÂY Ô NHIỄM TẠI QUẬN TÂN BÌNH
3.1. Đặc điểm chung của cơ sở sản xuất vừa và nhỏ
3.1.1. Định nghĩa cơ sở sản xuất vừa và nhỏ
3.1.2. Đặc điểm chung của cơ sở sản xuất vừa và nhỏ
3.2. Chương trình di dời của Thành phố Hồ Chí Minh
3.2.1. Mục tiêu chương trình
3.2.2. Yêu cầu
3.2.3. Thời hạn thực hiện di dời
3.2.4. Về tổ chức
3.2.5. Đối tượng thực hiện chương trình
3.2.6. Địa điểm di dời
3.2.7. Ban hành văn bản pháp lý
3.2.8. Ban hành một số chính sách hỗ trợ tài chính
3.3. Chương trình di dời của Quận Tân Bình
3.3.1. Hiện trạng phân bố các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của Quận Tân Bình
3.3.2. Mô tả địa bàn nghiên cứu: Phường 9
3.3.3. Chương trình di dời tại Quận Tân Bình
CHƯƠNG 4: NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ THẢO LUẬN
4.1. Đánh giá kết quả của chương trình
4.1.1. Đánh giá kết quả của chương trình tại Thành phố Hồ Chí Minh
4.1.2. Đánh giá kết quả của chương trình tại Quận Tân Bình
4.1.3. Các kết quả tích cực đạt được từ chương trình
4.2. Phân tích những bất cập trong quá trình thực hiện chương trình
4.2.1. Về địa điểm di dời
4.2.2. Về quyết định, chính sách hỗ trợ cho việc di dời
4.2.3. Tái ô nhiễm
4.2.4. Sự không đồng bộ giữa các địa phương về thời hạn thực hiện, giữa cơ sở nhà nước và tư nhân
4.3. Những vấn đề phát sinh sau di dời
4.3.1. Tác động đối với đời sống kinh tế xã hội của CSSX vừa và nhỏ
4.3.2. Tác động về văn hóa
4.4. Những biện pháp khắc phục và điều chỉnh
4.4.1. Qui hoạch không gian di dời
4.4.2. Xây dựng chính sách hỗ trợ tài chính, hỗ trợ lao động hiệu quả hơn
4.4.3. Thực hiện chương trình đồng bộ giữa các địa phương về thời hạn thực hiện, giữa cơ sở nhà nước và tư nhân
4.4.4. Xây dựng Khu/Làng tiểu thủ công nghiệp không gây ô nhiễm môi trường
4.4.5. Hỗ trợ thông tin và kỹ thuật mới trong sản xuất sạch và xử lý ô nhiễm, giáo dục tuyên truyền các CSSX và người dân bảo vệ môi trường
4.4.6. Cần lưu ý đến sự tham gia của cộng đồng
KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan