[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần vật tư và giày dép xuất khẩu Hải Hưng

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần vật tư và giày dép xuất khẩu Hải Hưng
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
1.1. Nhân lực và quản trị nguồn nhân lực
1.1.1. Một số khái niệm cơ bản
1.1.2. Mục tiêu của công tác quản trị nguồn nhân lực
1.1.3. Tầm quan trọng của công tác quản trị nguồn nhân lực
1.1.4. Chức năng của quản trị nhân lực
1.2. Nội dung quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
1.2.1. Hoạch định nguồn nhân lực
1.2.2. Phân tích công việc
1.2.3. Chiêu mộ và tuyển chọn nhân sự
1.2.4. Đào tạo nguồn nhân lực
1.2.5. Đánh giá hoàn thành công việc
1.2.6. Lương, thưởng và chính sách đãi ngộ
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực
1.3.1. Nhóm yếu tố ảnh hưởng của môi trường bên ngoài
1.3.2. Nhóm yếu tố ảnh hưởng của môi trường bên trong
1.4. Cơ sở thực tiễn về quản trị nguồn nhân lực
1.4.1. Kinh nghiệm nâng cao quản trị nguồn nhân lực tại Tổng công ty may 10
1.4.2. Kinh nghiệm nâng cao quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển (BIDV)
1.4.3. Bài học kinh nghiệm về quản trị nguồn nhân lực đối với Công ty Cổ phần Vật tư và Giày dép Xuất khẩu Hải Hưng
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin
2.2.2. Phương pháp tổng hợp thông tin
2.2.3. Phương pháp phân tích thông tin
2.2.4. Phương pháp so sánh
2.3. Chỉ tiêu nghiên cứu
Chương 3. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ GIÀY DÉP XUẤT KHẨU HẢI HƯNG
3.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
3.1.1. Quá trình phát triển
3.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty
3.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty Cổ phần Vật tư và giày dép xuất khẩu Hải Hưng
3.2. Phân tích thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Vật tư và Giày dép xuất khẩu Hải Hưng
3.2.1. Thực trạng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Vật tư và giày dép xuất khẩu Hải Hưng
3.2.2. Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần Vật tư và Giầy dép xuất khẩu Hải Hưng
3.2.3. Đánh giá công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Vật tư và giày dép xuất khẩu Hải Hưng
3.2.4. Phân tích SWOT đối với cơ hội phát triển và công tác quản trị nhân lực tại Công ty
3.3. Những yếu tố ảnh hưởng tới quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Vật tư và Giày dép Xuất khẩu Hải Hưng
3.3.1. Nhóm yếu tố ảnh hưởng của môi trường bên ngoài
3.3.2. Môi trường bên trong doanh nghiệp
3.4. Kết quả, nguyên nhân hạn chế và phương hướng phát triển của công ty cổ phần vật tư và giày dép xuất khẩu Hải Hưng
3.4.1. Kết quả đạt được
3.4.2. Hạn chế và Nguyên nhân của những hạn chế
Chương 4. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ GIÀY DÉP XUẤT KHẨU HẢI HƯNG
4.1. Định hướng phát triển của công ty
4.2. Giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần vật tư và giầy dép xuất khẩu Hải Hưng
4.2.1. Nâng cao công tác tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực
4.2.2. Hoàn thiện các chính sách đối với người lao động
4.2.3. Hoàn thiện công tác quản trị, sắp xếp lại nguồn nhân lực trong công ty
4.2.4. Tạo môi trường và điều kiện làm việc thuận tiện cho nhân viên
4.2.5. Xây dựng tốt mối quan hệ cấp trên cấp dưới
4.3. Kiến nghị
4.3.1. UBND tỉnh
4.3.2. Bộ Công thương
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan