[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Miền Á Đông

[/kythuat]
[tomtat]
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Miền Á Đông
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
1.1. Tổng quan về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh.
1.2. Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MIỀN Á ĐÔNG
2.1. Tổng quan về Công ty TNHH Miền Á Đông.
2.2. Tổ chức kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Miền Á Đông.
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MIỀN Á ĐÔNG
3.1. Nhận xét về bộ máy kế toán, công tác kế toán.
3.2. Một số đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Miền Á Đông.
KẾT LUẬN
PHỤ LỤC

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan