[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kịch bản Matlab trong công tác đào tạo nghề, ứng dụng tại cao đẳng nghề Phú Thọ

[/kythuat]
[tomtat]
Kịch bản Matlab trong công tác đào tạo nghề, ứng dụng tại cao đẳng nghề Phú Thọ
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BẢNG BIỂU
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG CỤ ĐỒ HỌA
1.1. Giới thiệu
1.2. Những thành phần cơ bản trong đồ họa ứng dụng
1.3. Ứng dụng cơng nghệ vào giảng dạy
1.3. Thực tiễn của ứng dụng đồ họa trong đào tạo nghề
1.4. Nhu cầu đào tạo nghề tại Phú Thọ
1.5. Kết luận.
Chương 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG XÂY DỰNG KỊCH BẢN
2.1. Khái niệm kịch bản dạy học
2.2. Quy trình xây dựng kịch bản
2.3. Vai trị của kịch bản trong dạy nghề
2.4. Nhu cầu công cụ công nghệ trong xây dựng kịch bản ứng dụng tại trường Cao đẳng nghề Phú Thọ
2.5. Kết luận
Chương 3. XÂY DỰNG KỊCH BẢN VÀ KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
3.1. Xây dựng kịnh bản dạy học
3.2. Thử nghiệm chương trình
3.3. Kết quả đánh giá của hội đồng sư phạm
3.4. Kết luận
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan