[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu tra cứu thông tin tiếng Việt với phản hồi liên quan

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu tra cứu thông tin tiếng Việt với phản hồi liên quan
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1 : TỔNG QUAN VỀ TRA CỨU THÔNG TIN
1.1. Tra cứu thông tin
1.2. Các thành phần của hệ thống tra cứu thông tin
1.3. Biểu diễn và mô hình
1.4. Đánh giá
1.5. Phản hồi liên quan trong tra cứu thông tin
1.6. Đặc điểm của văn bản tiếng Việt
1.7. Kết luận chưởng 1
Chương 2: TRA CỨU THÔNG TIN TIẾNG VIỆT SỬ DỤNG PHẢN HỒI LIÊN QUAN
2.1. Biểu diễn văn bản
2.2. Tần suất và tần suất nghịch đảo
2.3. Độ tương tự
2.4. Kỹ thuật giảm chiều vector biểu diễn trong văn bản
2.5. Thuật toán Rocchio
2.6. Thuật toán Robertson/Sparck-Jones
2.7 Thuật toán Bayesian
2.8 Kết luận chương 2
Chương 3. ỨNG DỤNG TRA CỨU VĂN BẢN TIẾNG VIỆT
3.1. Kiến trúc tổng quát của hệ thống:
3.1.1. Mô hình UseCase tổng quát:
3.1.2. Đặc tả UserCase:
3.1.3. Biểu đồ hoạt động của hệ thống:
3.2. Xây dựng tập dữ liệu
3.2.1 Tập dữ liệu từ dừng.
3.2.2 Tập dữ liệu từ chuyên ngành.
3.2.3 Tập dữ liệu văn bản huấn luyện.
3.3. Môi trường cài đặt
3.3.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu:
3.3.2 Thiết kế giao diện hệ thống:
3.4. Đánh giá
3.5. Kết luận chưởng 3
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan