[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đờng bộ tỉnh Vĩnh Phúc


[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tỉnh Vĩnh Phúc
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
MỞ ĐẦU
Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
1.1. Một số vấn đề lý luận về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
1.1.1. Khái niệm về kết cấu hạ tầng
1.1.2. Giao thông vận tải và KCHT GTĐB
1.1.2.1. Tổng quan về giao thông vận tải
1.1.2.2. Khái niệm kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
1.1.2.3. Hệ thống giao thông đường bộ một bộ phận cần thiết của hệ thống giao thông
1.1.3. Một số đặc tính của KCHT GTĐB
1.1.3.1. KCHT giao thông đường bộ là tài sản công cộng, mang tính chất dịch vụ cộng đồng cao
1.1.3.2. KCHT giao thông đường bộ có tính hệ thống, đồng bộ
1.1.3.3. KCHT giao thông đường bộ có tính định hướng
1.1.3.4. KCHT giao thông đường bộ mang tính chất vùng và địa phương
1.1.4. Vai trò của KCHT giao thông đường bộ đối với phát triển KT-XH
1.1.4.1. Vai trò của KCHT giao thông đường bộ đối với phát triển kinh tế
1.1.4.2. Vai trò của KCHT GTĐB đối với phát triển xã hội
1.1.5. Các nguyên tắc phát triển KCHT giao thông đường bộ
1.1.5.1. Phát triển KCHT GTĐB theo hướng hiện đại
1.1.5.2. Phát triển KCHT GTĐB một cách đồng bộ
1.1.5.3. Phát triển KCHT GTĐB phải đi trước một bước
1.1.5.4. Phát triển KCHT GTĐB phải có tầm nhìn dài hạn
1.2. Sự cần thiết phải phát triển KCHT GTĐB
1.2.1. Về Kinh tế
1.2.2. Về các vấn đề xã hội
1.3. Kinh nghiệm phát triển KCHT giao thông đường bộ ở một số nước trên thế giới
1.3.1. Kinh nghiệm của Nhật Bản
1.3.2. Kinh nghiệm của Trung Quốc
1.3.3. Kinh nghiệm của Singapore
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Các câu hỏi nghiên cứu đặt ra
2.2. Các phương pháp nghiên cứu và lấy số liệu
2.3. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá sự phát triển KCHT giao thông đường bộ
2.3.1. Chỉ tiêu phản ánh tính đồng bộ về mặt kỹ thuật
2.3.2. Chỉ tiêu phản ánh sự đồng bộ về mặt không gian
2.3.3. Chỉ tiêu phản ánh tính hiện đại của công trình KCHT GTĐB
2.3.4. Mật độ đường bộ - km trên 1 km2
2.3.5. Tỉ lệ phần trăm của từng loại kết cấu mặt đường: Kết cấu đường bê tông xi măng, đường đá nhựa, đường bê tông nhựa.
2.3.6. Hệ thống tuyến đường đạt chất lượng tốt
2.3.7. Chất lượng của hệ thống đường kết nối với trung tâm kinh tế
Chương 3. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TỈNH VĨNH PHÚC
3.1. Đánh giá điều kiện tự nhiện, kinh tế - xã hội tác động đến phát triển KCHT GTĐB tỉnh Vĩnh Phúc
3.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên tỉnh Vĩnh Phúc
3.1.2. Đánh giá điều kiện KT-XH tác động đến phát triển KCHT GTĐB tỉnh Vĩnh Phúc
3.1.2.1. Tiềm năng lợi thế
3.1.2.2. Khó khăn, thách thức
3.2. Thực trạng phát triển KCHT GTĐB tỉnh Vĩnh Phúc
3.2.1. Thực trạng phát triển một số trục giao thông đường bộ trọng yếu của tỉnh Vĩnh Phúc
3.2.1.1. Mạng lưới giao thông đối ngoại
3.2.1.2. Mạng lưới giao thông đối nội
3.2.1.3. Hệ thống bến xe, trạm dừng đỗ
3.2.2. Đánh giá thực trạng phát triển của KCHT GTĐB tỉnh Vĩnh Phúc
3.2.2.1. Những thành tựu đạt được
3.2.2.2. Những tồn tại yếu kém
3.2.2.3. Những nguyên nhân
Chương 4. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TỈNH VĨNH PHÚC
4.1. Dự báo nhu cầu vận tải đường bộ trên địa tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn đến năm 2020
4.1.1. Dự báo nhu cầu vận tải hàng hoá và hành khách đường bộ
4.1.2. Dự báo mật độ giao thông
4.2. Quan điểm và phương hướng phát triển KCHT GTĐB tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020
4.2.1. Quan điểm phát triển
4.2.2. Phương hướng phát triển
4.2.2.1. Hệ thống giao thông đối ngoại
4.2.2.2. Hệ thống giao thông đối nội
4.2.2.3. Hệ thống đường khu công nghiệp và đường vành đai
4.2.2.4. Hệ thống bến xe, bãi đỗ
4.3. Các giải pháp phát triển KCHT GTĐB tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020
4.3.1. Giải pháp về huy động vốn
4.3.2. Giải pháp về cơ chế chính sách
4.3.2.1. Chính sách đào tạo nguồn nhân lực
4.3.2.2. Chính sách đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải
4.3.2.3. Các giải pháp nhằm đảm bảo trật tư an toàn giao thông
4.3.2.4. Giải pháp về quy hoạch
4.3.2.5. Giải pháp về thông tin tuyên truyền
4.4. Kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan