[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tối ưu hóa kết cấu dàn với biến diện tích rời rạc sử dụng phương pháp DE cải biến

[/kythuat]
[tomtat]
Tối ưu hóa kết cấu dàn với biến diện tích rời rạc sử dụng phương pháp DE cải biến
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜ CARM ƠN
TÓM TẮT LUẬN VĂN
ABSTRACT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC HÌNH ẢNH
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
Chương 1 TỔNG QUAN
Chương 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT
2.1. Dạng tổng quát của bài toán tối ưu hóa kết cấu dàn với biến diện tích rời rạc
2.2. Phương pháp phần tử hữu hạn cho kết cấu dàn
2.2.1. Phần tử dàn tuyến tính trong hệ tọa độ địa phương
2.2.2. Phần tử dàn tuyến tính trong hệ tọa độ tổng thể
2.3. Lý thuyết tối ưu hóa
2.3.1. Giải thuật tiến hóa DE (Differential Evolution)
2.3.2. Giải thuật tiến hóa DE cải tiến
Chương 3 VÍ DỤ SỐ
3.1. Kết cấu dàn phẳng
3.1.1. Bài toán 1 :Kết cấu dàn phẳng 10 thanh
3.1.2. Bài toán 2: Kết cấu dàn phẳng 47 thanh
3.1.3. Bài toán 3: Kết cấu dàn phẳng 52 thanh
3.2. Kết cấu dàn không gian
3.2.1. Bài toán 4 : Kết cấu dàn không gian 25 thanh
3.2.1. Bài toán 5 : Kết cấu dàn không gian 72 thanh
Chương 4 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN
4.1. Kết luận
4.2. Hướng phát triển của đề tài
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan