[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá thực trạng và giải pháp tăng cường hiệu quả của công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá thực trạng và giải pháp tăng cường hiệu quả của công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC ẢNH
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở khoa học về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
1.1.1. Khái niệm về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
1.1.2. Đặc điểm của bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
1.2. Một số vấn đề ảnh hưởng đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
1.2.1. Đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
1.2.2. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
1.2.3. Giao đất, cho thuê đất
1.2.4. Việc ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật đất đai
1.2.5. Giá đất và định giá đất
1.2.6. Thị trường Bất động sản
1.3. Kinh nghiệm của một số nước và các tổ chức ngân hàng về thu hồi đất và giải quyết việc làm cho người bị thu hồi đất
1.3.1. Kinh nghiệm của một số nước về thu hồi đất và giải quyết việc làm cho người dân có đất bị thu hồi
1.3.2. Chính sách bồi thường của Ngân hàng thế giới (WB) Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) và một số tổ chức khác
1.4. Chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Việt Nam
1.4.1. Trước khi có Luật Đất đai năm 1993
1.4.2. Thời kỳ 1993 đến 2003
1.4.3. Thời kỳ từ khi có Luật đất đai năm 2003
1.4.4. Nhận xét, đánh giá
1.5. Thực trạng về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại Việt Nam
1.5.1. Về diện tích đất nông nghiêp, đất ở bị thu hồi để phát triển các khu công nghiệp, đô thị và các công trình công cộng
1.5.2. Tác động của việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
1.5.3. Những ưu nhược điểm về tình hình GPMB trong thời gian qua
1.6. Một số công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài
1.6.1. Một số đề tài nghiên cứu về tình hình đời sống việc làm của các hộ dân có đất bị thu hồi
1.6.2. Một số đề tài nghiên cứu khác về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất
1.7. Nhận xét chung về tổng quan các vấn đề nghiên cứu
1.8. Tình hình chung về công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Uông Bí
1.8.1. Tình hình chung
1.8.2. Công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Uông Bí năm 2013
Chương 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Phạm vi nghiên cứu
2.2.1. Phạm vi nội dung nghiên cứu
2.2.2. Phạm vi địa bàn nghiên cứu
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.3.1. Điều kiện tự nhiên - Kinh tế xã hội của thành phố Uông Bí
2.3.2. Đánh giá thực trạng chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất và tác động của việc thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn thành phố Uông Bí
2.3.3. Điều tra tình hình đời sống việc làm của người dân trước và sau khi nhà nước thu hồi để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn nghiên cứu.
2.3.4. Đề xuất một số giải pháp cụ thể
2.3.5. Kết luận và kiến nghị
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp tiếp cận hệ thống
2.4.2. Phương pháp điều tra xã hội học
2.4.3. Phương pháp thống kê, phân tích
2.2.4. Phương pháp tổng hợp, so sánh
2.2.5. Phương pháp kế thừa
2.2.6. Phương pháp chuyên gia
2.2.7. Phương pháp minh họa
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội
3.1.1. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên và cảnh quan môi trường
3.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội
3.2. Hiện trạng sử dụng đất và chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất của thành phố Uông Bí năm 2013
3.2.1. Hiện trạng và biến động đất đai của thành phố Uông Bí năm 2013
3.2.2. Công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Uông Bí
3.3. Phân tích, đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất và tác động của việc thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn thành phố Uông Bí
3.3.1. Tóm tắt sơ lược về dự án
3.3.2. Các văn bản pháp lý có liên quan đến dự án
3.3.3. Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tiến hành ở hai dự án nghiên cứu
3.4. Tác động của việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ đến đời sống và việc làm của các hộ dân bị thu hồi đất
3.4.1. Đánh giá chung
3.4.2. Về ưu điểm
3.4.3. Những tồn tại, hạn chế
3.4.4. Kết quả điều tra, phỏng vấn các hộ dân về tình hình thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ tại hai dự án
3.4.5. Tình hình việc làm của người dân sau khi thu hồi đất
3.4.6. Tác động đến tài sản sở hữu của các hộ dân
3.4.7. Tác động đến thu nhập của các hộ dân
3.4.8. Tác động đến hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội
3.4.9. Tác động đến cảnh quan, môi trường
3.4.10. Tác động đến một số vấn đề xã hội khác
3.5. Đề xuất một số giải pháp cụ thể
3.5.1. Giải pháp về chính sách
3.5.2. Giải pháp về đào tạo nghề, tạo việc làm
3.5.3. Giải pháp về tổ chức thực hiện
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan