[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh An Phú

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh An Phú
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
1.1 Ngân hàng thương mại trong cơ chế thị trường
1.2 Các hình thức huy động vốn của ngân hàng
1.3 Vai trò huy động vốn của ngân hàng trong nền kinh tế thị trường
1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến huy động vốn
1.5 Một số tiêu chí đánh giá hiệu quả huy động vốn
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH AN PHÚ
2.1 Quá trình hình thành và phát triển của NHNo&PTNT Việt Nam và NHNo&PTNT Chi nhánh An Phú
2.2 Thực trạng huy động vốn tại NHNo&PTNT Chi nhánh An Phú
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH AN PHÚ
3.1 Phương hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2011
3.2 Giải pháp có tính chất nghiệp vụ
3.2 Một số kiến nghị

KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan