[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hệ thống trả lời tự động tiếng việt cho công tác tuyển sinh Đại học

[/kythuat]
[tomtat]
Hệ thống trả lời tự động tiếng việt cho công tác tuyển sinh Đại học
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC HÌNH
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1 Mục tiêu của đề tài
1.1.1 Đặt vấn đề
1.1.2 Mục tiêu của đề tài
1.2 Phạm vi nghiên cứu
1.3 Phương pháp nghiên cứu
1.3.1 Các nội dung cần triển khai
1.3.2 Điểm mới của đề tài
1.3.3 Kết quả dự kiến đạt được của đề tài
1.4 Bố cục của đề tài
CHƯƠNG 2: KIẾN TRÚC HỆ THỐNG
2.1 Mô hình chức năng của hệ thống
2.2 Các thành phần cơ bản của hệ thống
2.2.1 Thành phần dữ liệu
2.2.2 Thành phần xử lý
2.2.3 Thành phần giao tiếp người dùng.
2.3 Quy trình xử lý câu hỏi
2.3.1 Tiền xử lý câu hỏi
2.3.2 Phân tích câu hỏi
2.3.3 Tổng hợp dữ liệu trên cây truy vấn để tiến hành truy vấn CSDL
2.3.4 Nhận kết quả và hiển thị lên cho người dùng
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH CÚ PHÁP CÂU HỎI DỰA TRÊN DCG
3.1 Cơ bản về CFG và DCG
3.1.1 Cơ bản về CFG
3.1.1.1 Định nghĩa
3.1.1.2 Cây cú pháp
3.1.1.3 Sự mơ hồ (nhập nhằng) trong văn phạm phi ngữ cảnh.
3.1.2 Cơ bản về DCG
3.1.2.1 Định nghĩa
3.1.2.2 Quy tắc cú pháp:
3.1.2.3 Đối số trong DCG.
3.1.2.4 Cây cú pháp trong DCG.
3.2 Xây dựng cú pháp các câu hỏi tuyển sinh dựa trên DCG.
3.2.1 Ý tưởng xây dựng cây cú pháp
3.2.2 Xây dựng các thành phần cơ bản cho việc xây dựng cú pháp
3.2.2.1 Từ điển từ đơn
3.2.2.2 Định nghĩa các từ tổ và từ ghép
3.2.2.3 Định nghĩa từ có thể “khuyết”
3.2.2.4 Định nghĩa nhóm từ đại diện cho các từ đồng nghĩa
3.2.2.5 Định nghĩa thành phần “tên” hoặc “giá trị” cho một đối tượng trong câu hỏi.
3.2.2.6 Định nghĩa các thành phần WHERE.
3.2.2.7 Định nghĩa các thành phần mặc định
3.2.2.8 Định nghĩa các thành phần SELECT
3.2.2.9 Định nghĩa các thành phần sử dụng chung của các câu hỏi
3.2.2.10 Các thành phần chung khác
3.2.2.11 Định nghĩa thành phần đại diện chung cho đối tượng nghi vấn
3.3 Cú pháp các câu hỏi sử dụng trong hệ thống
CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH
4.1 Các thành phần trong hệ thống
4.2 Thành phần dữ liệu
4.3 Thành phần xử lý
4.3.1 Tiền xử lý câu hỏi
4.3.1.1 Loại bỏ các ký tự thừa
4.3.1.2 Chuyển mã tiếng việt
4.3.2 Phân tích cú pháp câu hỏi
4.3.4 Tổng hợp dữ liệu để tiến hành truy vấn CSDL
4.3.4.1 Tổng hợp các nút lá lại trên mỗi nút WHERE
4.3.4.2 Phát sinh câu truy vấn SQL
4.3.5 Xử lý kết quả trả lời
4.3.5.1 Câu lệnh SQL trả về giá trị
4.3.5.2 Lệnh SQL không trả về giá trị
4.3.5.3 Tìm được cấu trúc gần đúng
4.3.5.4 Không tìm được cấu trúc gần đúng
4.3.6 Ví dụ mô tả lại các bước của thành phần xử lý
4.4 Thành phần giao diện người dùng
4.4.1 Các công nghệ và nền tảng mà hệ thống sử dụng
4.4.2 Giao diện của hệ thống
4.5 Thử nghiệm và đánh giá
4.5.1 Một số câu hỏi thử nghiệm trong hệ thống
4.5.2 Đánh giá hệ thống
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN
5.1 Kết quả đạt được của hệ thống
5.2 Những điểm hạn chế của hệ thống
5.3 Hướng phát triển

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan