[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Mô hình hóa và mô phỏng hệ thống tàu đệm từ trường

[/kythuat]
[tomtat]
Mô hình hóa và mô phỏng hệ thống tàu đệm từ trường
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG TÀU ĐỆM TỪ TRƯỜNG
1.1 Khái niệm
1.1.1 Tốc độ cao
1.1.2 Mức độ an toàn cao
1.1.3 Hạn chế ô nhiễm cho môi trường
1.1.4 Tiêu thụ năng lượng ít
1.1.5 High capacity
1.2 Đặc tính kỹ thuật của hệ thống Tàu đệm từ trường
Chương 2: KHÁI QUÁT HỆ THỐNG TÀU ĐỆM TỪ TRƯỜNG
2.1 Mô hình hệ thống nâng
2.1.1 Mô hình hệ lực nâng
2.1.2 Hệ phương trình lực nâng
2.2 Mô hình hệ thống dẫn hướng bên
2.2.1 Mô hình hệ lực ở hai sườn tàu
2.2.2 Hệ phương trình lực ở hai sườn tàu
2.3 Hệ lực chuyển động tàu
2.3.1 Mô hình hệ lực chuyển động tàu
2.3.2 Hệ phương trình lực chuyển động
Chương 3: MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG TÀU ĐỆM TỪ TRƯỜNG
3.1 Giới thiệu
3.2 Mô hình toán
3.3 Các thông số hệ thống
3.4 Sơ đồ mô phỏng hệ thống sử dụng Simulink / Matlab
Chương 4: THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN VÀ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG
4.1 Thiết kế bộ điều khiển trượt cổ điển
4.2 Sơ đồ mô phỏng bộ điều khiển trượt bằng Matlab/Simulink
4.3 Kết quả mô phỏng hệ thống sử dụng bộ điều khiển trượt
4.3.1 Tín hiệu đặt là hằng số
4.3.2 Tín hiệu đặt thay đổi theo thời gian
4.4 Nhận xét kết quả mô phỏng sử dụng bộ điều khiển trượt
4.5 Thiết kế bộ điều khiển mờ trượt
4.6 Kết quả mô phỏng hệ thống sử dụng bộ điều khiển mờ trượt
4.6.1 Tín hiệu đặt là hằng số
4.6.2 Tín hiệu đặt thay đổi theo thời gian
4.7 Nhận xét kết quả mô phỏng sử dụng bộ điều khiển trượt mờ
Chương 5: XÂY DỰNG MÔ HÌNH MÔ PHỎNG HỆ THỐNG 3D
Chương 6: KẾT LUẬN
6.1. Phân tích, đánh giá kết quả
6.2. Hướng phát triển của đề tài

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan