[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu cơ sở dữ liệu suy diễn và ứng dụng

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu cơ sở dữ liệu suy diễn và ứng dụng
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN.
1.1. Nguồn gốc và sự phát triển của lập luận logic.
1.2. Nguồn gốc và nhu cầu phát triển CSDL suy diễn.
1.3. Nội dung chính của luận văn.
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.
2.1. Tri thức và hiểu biết.
2.1.1. Một số khái niệm.
2.1.2. Phân loại tri thức theo hiện đại.
2.2. Biểu diễn tri thức.
2.3. Biểu diễn tri thức bằng luật dẫn xuất (luật sinh).
2.3.1. Khái niệm.
2.3.2. Cơ chế suy luận trên các luật sinh.
2.3.3. Ưu điểm và nhược điểm của biểu diễn tri thức bằng luật.
2.3.3.1. Ưu điểm.
2.3.3.2. Nhược điểm.
2.4. Công nghệ tri thức.
2.4.1. Xử lý tri thức.
2.4.2. Xử lý tri thức bằng luật.
2.4.3. Xử lý tri thức bằng các luật có dùng biến.
2.4.4. Xử lý tri thức bằng lập luận.
2.5. Khái quát về lập trình logic.
2.6. Ngôn ngữ Prolog.
2.6.1. Prolog là ngôn ngữ lập trình logic.
2.6.2. Xây dựng sự kiện và luật.
2.6.2.1. Xây dựng sự kiện.
2.6.2.2. Xây dựng luật
2.6.3. Một số ví dụ về chương trình prolog.
2.7. Kết luận.
CHƯƠNG 3: CƠ SỞ DỮ LIỆU SUY DIỄN.
3.1. Giới thiệu chung.
3.2. Một số khái niệm cơ sở.
3.2.1. Ngôn ngữ cấp một.
3.2.2. Chương trình logic.
3.3. Cơ sở dữ liệu suy diễn.
3.3.1. Định nghĩa tổng quát.
3.3.2. Định nghĩa theo toán học.
3.3.3. Cấu trúc của một cơ sở dữ liệu suy diễn.
3.3.3.1. Tập các sự kiện.
3.3.3.2. Tập các luật suy diễn.
3.3.3.3. Ràng buộc toàn vẹn (RBTV).
3.4. Chương trình Datalog.
3.4.1. Mô hình dữ liệu.
3.4.2. Cú pháp.
3.4.3. Ngữ nghĩa
3.4.4. Cấu trúc cơ bản.
3.5. Truy vấn trong Datalog (Datalog Query).
3.5.1. Định nghĩa.
3.5.2. Cấu trúc.
3.5.3. So sánh Datalog với đại số quan hệ.
3.6. Chương trình Datalog có chứa ký hiệu hàm.
3.7. Kết luận.
CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT DEMO ỨNG DỤNG
4.1. Mục tiêu.
4.2. Cấu tr c chương trình.
4.3. Mô hình luồng xử lý bài toán.
4.4. Môi trường thực nghiệm
4.5. Quy trình thực hiện.
4.5.1. Đặt vấn đề.
4.5.2. Quy trình thực hiện.
4.5.3. Thực hiện chương trình
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 
[/tomtat]

Bài viết liên quan