[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu mô hình kho câu hỏi trắc nghiệm và ứng dụng trên di động

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu mô hình kho câu hỏi trắc nghiệm và ứng dụng trên di động
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Hiện trạng và nhu cầu xây dựng kho câu hỏi trắc nghiệm:
1.2. Các nghiên cứu có liên quan đến đề tài:
1.2.1.1. Trên thế giới:
1.2.2. Trong nước:
1.3. Cấu trúc của luận văn:
Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
2.1. Tìm hiểu thi trắc nghiệm, các câu hỏi trắc nghiệm
2.1.1. Phương pháp trắc nghiệm:
2.1.2 Các câu hỏi trắc nghiệm:
2.2. Kho dữ liệu:
2.2.1. Một số khái niệm về kho dữ liệu
2.2.2. Các đặc tính của kho dữ liệu
2.3. Kiến trúc của kho dữ liệu
2.4. Ứng Dụng của kho dữ liệu.
2.5. LMS VÀ MOODLE ỨNG DỤNG TRÊN DI ĐỘNG:
2.5.1. LMS:
2.5.2. Hệ thống Moodle ?
2.5.3.1. Tính năng quản lý người dùng:
2.5.3.3. Tính năng quản lý Website:
2.5.3.4. Tính năng tạo đề thi
2.5.4. Các đối tượng sử dụng Moodle:
2.5.5. Một số công cụ đi kèm với Moodle khi giảng dạy:
2.6. LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG TRÊN NỀN ANDROID
2.6.1. Một số khái niệm về Android:
2.6.2. Lịch sử phát triển Anroid:
2.6.3. Tính Năng Mở của hệ điều hành Android:
2.6.4. Một số đặc trưng của Android SDK:
2.6.5. Lập trình ứng dụng Android:
2.6.5.1. Các thành phần cơ bản một ứng dụng Android:
2.6.5.2. Các thành phần giao diện trong Android:
2.6.5.3. SQLITE
Chương 3: XÂY DỰNG MÔ HÌNH KHO CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
3.1. Quy trình:
3.1.1. Bước 1: Tiếp cận yêu cầu
3.1.2. Bước 2: Phân tích yêu cầu
3.1.3. Bước 3: Đặc tả yêu cầu:
3.1.4. Bước 4: Tìm hiểu và tạo cơ sở dữ liệu:
3.1.4.1. Tìm hiểu về hệ thống:
3.1.4.2. Tìm hiểu về cơ sở dữ liệu:
3.2. Tạo cơ sở dư liệu:
3.2.1. Nhập câu hỏi trực tiếp từ bàn phím
3.2.2. Nhập các câu hỏi từ file
Chương 4: GIỚI THIỆU VÀ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG
4.1. Giới thiệu ứng dụng:
4.2. Mô hình tổ chức dữ liệu:
4.3. Lược đồ sử dụng của người dùng:
4.4. Các chức năng của hệ thống:
4.4.2. Tài nguyên hệ thống:
4.4.3. Truy cập tài nguyên hệ thống:
4.5. Ưu điểm và nhược điểm của ứng dụng:
4.5.1. Ưu điểm:
4.5.2. Nhược điểm:

Chương 5: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN
[/tomtat]

Bài viết liên quan