[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài
1.1.1. Cơ sở lý luận về kinh tế hợp tác và hợp tác xã
1.1.2. Cơ sở thực tiễn, quá trình phát triển của kinh tế hợp tác và hợp tác xã trên Thế giới và ở Việt Nam.
1.2. Phương pháp nghiên cứu
1.2.1. Các câu hỏi đặt ra mà đề tài cần giải quyết
1.2.2. Phương pháp nghiên cứu
1.2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
1.2.4. Mô hình nghiên cứu
Chương 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
2.1. Ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh đến phát triển hợp tác xã
2.1.1. Đặc điểm tự nhiên
2.1.2. Đặc điểm kinh tế xã hội
2.2. Thực trạng phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh thái nguyên
2.2.1. Quá trình phát triển kinh tế hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên
2.2.2. Tình hình hoạt động của các tổ hợp tác
2.2.3. Tình hình hoạt động của các hợp tác xã
2.3. Kết quả nghiên cứu các htx tại thái nguyên
2.3.1. Các Hợp tác xã phân theo địa bàn hoạt động
2.3.2. Các Hợp tác xã theo lĩnh vực hoạt động
2.3.3. Tình hình cấp ĐKKD và con dấu của các HTX
2.3.4. Trình độ quản lý của các HTX
2.2.5. Thực trạng về sử dụng lao động tại các HTX
2.2.6. Thực trạng về đóng BHXH của các HTX
2.2.7. Thực trạng về vốn của các HTX
2.2.8. Thực trạng cơ sở vật chất của các HTX
2.2.9. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX
2.2.10. Kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước
2.2.11. Kết quả phân tích hàm sản xuất
2.3. Đánh giá chung về các htx trên địa bàn tỉnh thái nguyên
2.3.1. Về tổ chức quản lý hoạt động của các hợp tác xã
2.3.2. Về kết quả hoạt động của các hợp tác xã
2.3.3. Một số hạn chế, tồn tại
2.3.4. Phân tích những nguyên nhân của hạn chế và ảnh hưởng của nó đến hiệu quả hoạt động của các HTX
2.3.5. Bài học kinh nghiệm
Chương 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ Ở TỈNH THÁI NGUYÊN
3.1. Định hướng phát triển htx ở tỉnh Thái Nguyên
3.1.1. Cơ sở của những định hướng
3.1.2. Định hướng và mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác xã ở tỉnh Thái Nguyên
3.2.1. Giải pháp về đổi mới chính sách đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ quản lý nhà nước về HTX và cán bộ quản lý của các hợp tác xã
3.2.2. Giải pháp tăng cường sự chỉ đạo của Nhà nước đối với HTX
3.2.3. Nâng cao vai trò của Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên trong phát triển kinh tế hợp tác xã
3.2.4. Giải pháp Đổi mới công tác quản lý tài chính và thực hiện tốt chế độ kế toán trong các hợp tác xã
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan