[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện ảnh có dấu tin

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện ảnh có dấu tin
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH ẢNH
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT PHÁT HIỆN ẢNH GIẤU TIN
1.1 Khái niệm
1.2 Các kỹ thuật ẩn thông tin
1.3 Phân tích tin ẩn giấu thường dựa vào các yếu tố
1.4 Các phương pháp phân tích tin ẩn giấu
1.4.1 Phân tích trực quan
1.4.2 Phân tích theo định dạng ảnh
1.4.3 Phân tích thống kê
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ ẢNH BITMAP VÀ ẢNH PORTABLE NETWORK GRAPHICS (PNG)
2.1 Ảnh Bitmap
2.1.1 Giới thiệu
2.1.2 Cấu trúc ảnh Bitmap
2.1.2.1 Bitmap File Header
2.1.2.2 Bitmap Information
2.1.2.3 Color pelette
2.1.2.4 Bitmap Data
2.2 Ảnh Portable Network Graphics (PNG)
2.2.1 Lịch sử và phát triển
2.2.2 Thông tin kỹ thuật
2.2.2.1 Phần đầu của tập tin
2.2.2.2 Các thành phần trong tập tin
2.2.3 Ảnh động
CHƯƠNG 3: KỸ THUẬT PHÁT HIỆN ẢNH CÓ GIẤU TIN LSB DỰA TRÊN DỊCH CHUYỂN HISTOGRAM
3.1 Khái niệm bit có trọng số thấp
3.2 Ý tưởng
3.3 Dịch chuyển histogram
3.4 Phân tích tin mật LSB dựa trên dịch chuyển histogram
3.5 Thuật toán
3.6 Tách tin mật
3.6.1 Ý tưởng thuật toán tách
3.6.2 Thuật toán tách
CHƯƠNG 4: THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
4.1 Môi trường cài đặt
4.2 Thử nghiệm mức độ phát hiện chính xác của kỹ thuật phát hiện ảnh có giấu tin
4.2.1 Thử nghiệm phát hiện khi giấu theo tỉ lệ
4.2.2 Thử nghiệm khi giấu một tệp tin
4.2.3 Thử nghiệm khi giấu ảnh trong ảnh
4.3 Đánh giá kỹ thuật phát hiện ảnh có giấu tin
4.3.1 Độ đo đánh giá
4.3.2 Đánh giá kỹ thuật theo Fmeasure
4.3.3 Nhận xét
4.4 Kết quả đạt được
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan