[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển du lịch sinh thái tại huyện Cô Tô tỉnh Quảng Ninh

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển du lịch sinh thái tại huyện Cô Tô tỉnh Quảng Ninh
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI
1.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển du lịch sinh thái
1.1.1. Khái niệm về du lịch sinh thái
1.1.2. Đặc điểm của du lịch sinh thái
1.1.3. Phát triển du lịch sinh thái
1.2. Vai trò của phát triển du lịch sinh thái
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch sinh thái
1.3.1. Các nhân tố thuộc về điều kiện tự nhiên
1.3.2. Các nhân tố thuộc về nhân tố kinh tế- xã hội
1.3.3. Các nhân tố khác
1.4. Kinh nghiệm phát triển du lịch sinh thái của một số nước trên thế giới và ở Việt Nam
1.4.1. Kinh nghiệm phát triển du lịch sinh thái của một số nước trên thế giới
1.4.2. Kinh nghiệm phát triển du lịch sinh thái ở Việt Nam
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu, tài liệu
2.2.3. Phương pháp tổng hợp, xử lý và phân tích số liệu
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
2.3.1. Nhóm chỉ tiêu về kết quả du lịch của du lịch sinh thái
2.3.2. Nhóm chỉ tiêu về đặc điểm khách thăm quan du lịch sinh thái
Chương 3. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TẠI HUYỆN CÔ TÔ, TỈNH QUẢNG NINH
3.1. Giới thiệu chung về huyện Cô Tô
3.1.1. Vị trí địa lý của huyện Cô Tô
3.1.2. Lịch sử phát triển huyện Cô Tô
3.2. Thực trạng phát triển du lịch sinh thái huyện Cô Tô
3.2.1. Các loại hình du lịch sinh thái tại huyện Cô Tô
3.2.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch
3.2.3. Tình hình du khách và doanh thu
3.2.4. Marketing quảng cáo du lịch
3.2.5. Cơ chế chính sách về phát triển du lịch sinh thái huyện Cô Tô
3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch sinh thái huyện Cô Tô
3.3.1. Điều kiện tự nhiên của huyện Cô Tô
3.3.2. Nhân khẩu và lao động của huyện Cô Tô
3.3.3. Hệ thống cơ sở hạ tầng huyện Cô Tô
3.3.4. Điều kiện kinh tế của huyện Cô Tô
3.3.5. Điều kiện văn hóa, y tế, giáo dục
3.3.6. Đánh giá chung về những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến phát triển du lịch sinh thái huyện Cô Tô
3.4. Đánh giá thực trạng hoạt động du lịch của huyện Cô Tô theo nguyên tắc của du lịch sinh thái
3.4.1. Công tác bảo vệ môi trường
3.4.2. Phân tích hiện trạng hỗ trợ bảo tồn tự nhiên
3.4.3. Thu hút sự tham gia của cộng đồng địa phương
3.4.4. Vấn đề bảo vệ, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc
3.4.5. Đánh giá chung
Chương 4. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TẠI HUYỆN CÔ TÔ, TỈNH QUẢNG NINH
4.1. Định hướng, mục tiêu phát triển du lịch sinh thái tại huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh
4.1.1. Cơ sở pháp lý quy hoạch
4.1.2. Định hướng phát triển du lịch sinh thái tại huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh
4.1.3. Mục tiêu tổng quát đến năm 2020
4.2. Giải pháp phát triển du lịch sinh thái huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh
4.2.1. Cơ chế chính sách
4.2.2. Giải pháp về quy hoạch xây dựng
4.2.3. Tăng cường hợp tác kêu gọi vốn đầu tư
4.2.4. Giải pháp bảo vệ môi trường
4.2.5. Giải pháp giáo dục và phát triển nguồn nhân lực
4.2.6. Giải pháp thu hút cộng đồng vào hoạt động du lịch
4.2.7. Giải pháp tiếp thị và tăng cường xúc tiến quảng bá du lịch sinh thái
4.2.8. Giải pháp đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA
[/tomtat]

Bài viết liên quan