[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG NÔNG THÔN
1.1. Cơ sở lý luận về phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn
1.1.1. Lý luận chung về kết cấu hạ tầng nông thôn
1.1.2. Nội dung cơ bản về kết cấu hạ tầng nông thôn
1.1.3. Những điểm chủ yếu cần quan tâm khi xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn
1.1.4. Một số vấn đề về nông thôn và phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới
1.2. Kinh nghiệm về phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn tại một số địa phương ở Việt Nam
1.2.1. Kinh nghiệm của huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ
1.2.2. Kinh nghiệm quản lý của huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa
1.2.3. Kinh nghiệm quản lý của huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
1.2.4. Một số bài học kinh nghiệm cho huyện Phú Bình
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin, số liệu
2.2.2. Phương pháp xử lý thông tin
2.2.3. Phương pháp phân tích thông tin
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
Chương 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG NÔNG THÔN GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN PHÖ BÌNH
3.1. Đặc điểm tự nhiên và kinh tế - xã hội huyện Phú Bình
3.1.1. Đặc điểm tự nhiên của huyện
3.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội
3.1.3. Đánh giá các lợi thế và khó khăn đối với phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn của huyện Phú Bình
3.2. Thực trạng phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn huyện Phú Bình
3.2.1. Thực trạng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
3.2.2. Thực trạng phát triển hệ thống thủy lợi huyện Phú Bình
3.2.3. Thực trạng hệ thống điện nông thôn ở huyện Phú Bình
3.2.4. Thực trạng phát triển hệ thống viễn thông huyện Phú Bình
3.3. Đánh giá kết quả phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Phú Bình
3.3.1. Đánh giá công tác tổ chức, ban hành các văn bản quản lý
3.3.2. Kết quả thực hiện các nội dung xây dựng NTM gắn với xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn
3.4. Đánh giá chung về phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn góp phần thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Phú Bình
3.4.1. Những kết quả đạt được
3.4.2. Những hạn chế, yếu kém
3.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém
Chương 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG NÔNG THÔN GÓP PHẦN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÖ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN
4.1. Quan điểm và phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Phú Bình
4.1.1. Quan điểm phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn
4.1.2. Phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn góp phần xây dựng nông thôn mới ở huyện Phú Bình
4.1.3. Một số mục tiêu cơ bản xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn huyện Phú Bình giai đoạn 2016-2020
4.2. Giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Phú Bình giai đoạn 2016-2020
4.2.1. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn huyện Phú Bình
4.2.2. Đảm bảo cơ cấu vốn ngân sách Nhà nước để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn
4.2.3. Hoàn thiện chính sách thu hút các nguồn lực tập trung cho đầu tư xây dựng công trình hạ tầng nông thôn
4.2.4. Tăng cường quản lý công tác đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn
4.2.5 Tăng cường quản lý đất đai, thực hiện sử dụng quỹ đất tạo vốn đầu tư hạ tầng nông thôn
4.2.6. Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu về trình độ và phẩm chất đạo đức của cán bộ thực hiện công tác phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn
4.2.7. Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn và xây dựng nông thôn mới
4.3. Một số kiến nghị nhằm tăng cường phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Phú Bình
4.3.1. Đối với Trung ương
4.3.2. Đối với tỉnh Thái Nguyên
4.3.3. Đối với cơ quan quản lý các cấp
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan