[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tra cứu ảnh dựa trên nội dung với phản hồi liên quan sử dụng mô hình học trên đồ thị

[/kythuat]
[tomtat]
Tra cứu ảnh dựa trên nội dung với phản hồi liên quan sử dụng mô hình học trên đồ thị
MỤC LỤC
MỘT SỐ TỪ VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TRA CỨU ẢNH DỰA TRÊN NỘI DUNG VỚI PHẢN HỒI LIÊN QUAN
1.1 Khái niệm tra cứu ảnh dựa trên nội dung
1.2 Những thành phần của một hệ thống tra cứu ảnh dựa trên nội dung
1.2.1 Các đặc trưng hình ảnh mức thấp
1.2.2 Đánh chỉ số
1.2.3 Tương tác người dùng
1.3 Khoảng cách ngữ nghĩa
1.4 Kỹ thuật phản hồi liên quan trong CBIR
1.4.1 Khái niệm phản hồi liên quan
1.4.2 Kiến trúc tổng quan của hệ thống CBIR với phản hồi liên quan
1.4.3 Các phương pháp tiếp cận phản hồi liên quan
1.4.4 Những thách thức trong phản hồi liên quan
1.5 Các lĩnh vực ứng dụng của tra cứu ảnh dựa trên nội dung
CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH HỌC BÁN GIÁM SÁT DỰA TRÊN ĐỒ THỊ
2.1 Khái niệm học máy
2.2 Học bán giám sát
2.3 Học bán giám sát dựa trên đồ thị
2.3.1 Thuật toán lan truyền nhãn
2.3.2 Xây dựng đồ thị
2.3.3 Trường ngẫu nhiên Gauss và hàm điều hòa
2.4 Kết hợp học bán giám sát với học chủ động (Active Learning)
2.5 Học siêu tham số của đồ thị (Graph Hyperparameter Learning)
2.5.1 Phương pháp tối đa Evidence
2.5.2 Phương pháp tối thiểu Entropy
CHƯƠNG 3: ÁP DỤNG CÀI ĐẶT THỬ NGHIỆM
3.1 Cài đặt
3.1.1 Nền tảng và ngôn ngữ lập trình
3.1.2 Các thư viện sử dụng
3.1.3 Cơ sở dữ liệu
3.2 Giao diện và các chức năng chính của chương trình
3.2.1 Giao diện chính
3.2.2 Các chức năng chính của chương trình
3.3 Một số kết quả thực nghiệm
3.3.1 Kết quả thực nghiệm số 1
3.3.2 Kết quả thực nghiệm số 2
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan