[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tuyển chọn một số chủng vi sinh vật ứng dụng trong xử lý phế thải sau chế biến tinh bột sắn dạng rắn làm phân bón hữu cơ sinh học


[/kythuat]
[tomtat]
Tuyển chọn một số chủng vi sinh vật ứng dụng trong xử lý phế thải sau chế biến tinh bột sắn dạng rắn làm phân bón hữu cơ sinh học
MỤC LỤC
CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
ĐẶT VẤN ĐỀ
I. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Tiềm năng ngành chế biến tinh bột sắn ở Việt Nam
1.2. Công nghệ sản xuất tinh bột sắn ở Việt Nam [3]
1.3. Phế thải dạng rắn sau chế biến tinh bột sắn [3]
1.4. Vai trò của vi sinh vật trong chuyển hóa hợp chất hữu cơ
1.5. Khả năng sử dụng vi sinh vật để xử lý phế thải rắn sau chế biến tinh bột sắn làm phân bón hữu cơ sinh học
II. ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Thiết bị, hóa chất, dụng cụ thí nghiệm
2.2. Đối tượng nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp nghiên cứu vi sinh vật
2.3.2. Các phương pháp lý, hóa học [5]
2.3.3. Phương pháp ủ composting [21, 22, 23]
2.3.4. Phương pháp đánh giá khả năng phân giải cellulose, tinh bột trong phế thải sau chế biến tinh bột sắn.
2.3.5. Phương pháp đánh giá độ hoai mục và khả năng sử dụng làm cơ chất trồng cây của phân HCSH chế biến từ phế thải chế biến tinh bột sắn
2.3.6. Các phương pháp khác:
III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả phân tích tính chất lý hóa học của chất thải rắn sau chế biến tinh bột sắn.23
3.2. Tuyển chọn các chủng vi sinh phân giải cellulose, tinh bột
3.3. Tuyển chọn chủng vi sinh vật cố định nitơ tự do
3.4. Tuyển chọn chủng vi sinh vật có khả năng phân giải hợp chất photphat khó tan
3.5. Kết quả nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh lý các chủng vi sinh vật
3.6. Khả năng tổ hợp các vi sinh vật:
3.7. Phân loại các chủng vi sinh vật
3.8. Một số yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật sử dụng trong sản xuất chế phẩm xử lý bã thải sau CBTBS làm phân bón hữu cơ sinh học.
3.9. Nghiên cứu sản xuất phế phẩm VSV xử lý phế thải CBTBS làm phân bón HCSH
3.10. Khả năng sử dụng chế phẩm vi sinh vật trong xử lý phế thải CBTBS làm phân bón HCSH
3.11. Khả năng sử dụng phân HCSH từ phế thải sau chế biến tinh bột sắn trên cây cải49
IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan