[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng giải pháp ứng dụng thương mại điện tử tại Công ty TNHH Thương mại Dịch Vụ Vận tải và Du lịch Anh Đức

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng giải pháp ứng dụng thương mại điện tử tại Công ty TNHH Thương mại Dịch Vụ Vận tải và Du lịch Anh Đức
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỰ
1.1. Tổng quan về thương mại điện tử.
1.2. Tổng quan về ứng dụng thương mại điện tử.
1.3. Các điều kiện để phát triển thương mại điện tử.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI CÔNG TY TRÁCH NGHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI VÀ DU LỊCH ANH ĐỨC
2.1. Giới thiệu về Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Vận dụng và du lịch Anh Đức.
2.2. Thực trạng ứng dụng thương mại điện tử tại Công ty
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI VÀ DU LỊCH ANH ĐỨC
3.1. Quan điểm đề xuất giải pháp.
3.2. Các giải pháp ứng dụng thương mại điện tử.
3.3. Dự kiến kinh phí thực hiện các giải pháp
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan