[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xử lý nước thải bệnh viện bằng bể tự hoại kết hợp bãi lọc ngầm trồng cây dòng ngang và ứng dụng tính toán mô hình xử lý cho một bệnh viện

[/kythuat]
[tomtat]
Xử lý nước thải bệnh viện bằng bể tự hoại kết hợp bãi lọc ngầm trồng cây dòng ngang và ứng dụng tính toán mô hình xử lý cho một bệnh viện
MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH
DANH MỤC BẢNG
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1. Khái niệm về nước thải bệnh viện
1.2. Tính chất và thành phần của nước thải bệnh viện
1.3. Các thông số đánh giá chất lượng nước thải bệnh viện
1.3.1. Chất rắn
1.3.2. Mùi
1.3.3. Độ màu
1.3.4. pH
1.3.5. Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD)
1.3.6. Nhu cầu oxy hóa học (COD)
1.3.7. Nitơ
1.3.8. Phốt pho
1.3.9. Oxy hòa tan (DO)
1.3.10. Kim loại nặng và các chất độc hại
1.3.11. Vi sinh vật
1.4. Ảnh hưởng của nước thải bệnh viện đến con người và môi trường
1.4.1. Đối với con người
1.4.2. Đối với môi trường
1.5. Hiện trạng nước thải bệnh viện của nước ta hiện nay
1.6. Một số phương pháp xử lý thường được sử dụng cho nước thải bệnh viện[13],[14],[15]
1.7. Xử lý nước thải phân tán
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG, MỤC TIÊU, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, MÔ HÌNH THÍ NGHIỆM
2.1. Đối tượng nghiên cứu .
2.2. Mục tiêu nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp phân loại, hệ thống hóa lý thuyết
2.3.2. Phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu
2.3.3. Phương pháp Pilot
2.3.4. Phương pháp lấy mẫu và phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm
2.3.5. Phương pháp xử lý số liệu
2.4. Mô hình thí nghiệm
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM - TÍNH TOÁN BỂ TỰ HOẠI, BỂ ĐIỀU HÒA VÀ BÃI LỌC TRỒNG CÂY ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN CÔNG SUẤT 550 m3/ ngàyđêm.
3.1. Kết quả thí nghiệm
3.2. Tính toán bể tự hoại, bể điều hòa và bãi lọc trồng cây để xử lý nước thải của bệnh viện có công suất 550 m3/ngàyđêm.[1],[2],[6],[10]
3.2.1. Tính toán bể tự hoại 3 ngăn
3.2.2. Bể điều hòa
3.2.3. Bãi lọc ngầm trồng cây (dòng chảy ngang)
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan