[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Vinacam

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Vinacam
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC ẢNH, BIỂU ĐỒ VÀ BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ
LỜI MỞ ĐẦU
Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
I. NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
1. Khái niệm và nguyên tắc về doanh thu
1.1. Khái niệm về doanh thu
1.2. Nguyên tắc
2. Khái niệm chi phí
3. Khái niệm và nguyên tắc xác định kết quả kinh doanh
3.1. Khái niệm
3.2. Nguyên tắc
4. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
II. KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
1. KẾ TOÁN DOANH THU
1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Nguyên tắc và điều kiện ghi nhận doanh thu
1.1.3. Chứng từ, sổ sách sử dụng
1.1.4. Tài khoản sử dụng
1.1.5. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
1.1.6. Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng
1.2. Kế toán các khoản làm giảm doanh thu
1.2.1. Kế toán chiết khấu thương mại
1.2.1.1. Khái niệm
1.2.1.2. Chứng từ, sổ sách sử dụng
1.2.1.3. Tài khoản sử dụng
1.2.1.4. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
1.2.1.5. Sơ đồ hạch toán chiết khấu thương mại
1.2.2. Kế toán giảm giá hàng bán
1.2.2.1. Khái niệm
1.2.2.2. Chứng từ, sổ sách sử dụng
1.2.2.3. Tài khoản sử dụng
1.2.2.4. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
1.2.2.5. Sơ đồ hạch toán giảm giá hàng bán
1.1.3. Kế toán hàng bán bị trả lại
1.2.3.1. Khái niệm
1.2.3.2. Chứng từ, sổ sách sử dụng
1.2.3.3. Tài khoản sử dụng
1.2.3.4. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
1.2.3.5. Sơ đồ hạch toán hàng bán bị trả lại
1.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
1.3.1. Khái niệm
1.3.2. Chứng từ, sổ sách sử dụng
1.3.3. Tài khoản sử dụng
1.3.4. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
1.3.5. Sơ đồ hạch toán doanh thu hoạt động tài chính
1.4. Kế toán thu nhập khác
1.4.1. Khái niệm
1.4.2. Nguyên tắc hạch toán
1.4.3. Chứng từ, sổ sách sử dụng
1.4.4. Tài khoản sử dụng
1.4.5. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu
1.4.6. Sơ đồ hạch toán thu nhập khác
2. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH
2.1. Kế toán giá vốn hàng bán
2.1.1. Khái niệm
2.1.2. Chứng từ, sổ sách sử dụng
2.1.3. Tài khoản sử dụng
2.1.4. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu
2.1.5. Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán
2.2. Kế toán chi phí bán hàng
2.2.1. Khái niệm
2.2.2. Chứng từ, sổ sách sử dụng
2.2.3. Tài khoản sử dụng
2.2.4. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu
2.4.5. Sơ đồ hạch toán chi phí bán hàng
2.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
2.3.1. Khái niệm
2.3.2. Chứng từ, sổ sách sử dụng
2.3.3. Tài khoản sử dụng
2.3.4. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu
2.3.5. Sơ đồ hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp
2.4. Kế toán chi phí hoạt động tài chính
2.4.1. Khái niệm
2.4.2. Chứng từ, sổ sách sử dụng
2.4.3. Tài khoản sử dụng
2.4.4. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu
2.4.5. Sơ đồ hạch toán chi phí hoạt động tài chính
2.5. Kế toán chi phí khác
2.5.1. Khái niệm
2.5.2. Chứng từ, sổ sách sử dụng
2.5.3. Tài khoản sử dụng
2.5.4. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu
2.5.5. Sơ đồ hạch toán chi phí khác
3. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
3.1. Khái niệm
3.2. Chứng từ, sổ sách sử dụng
3.3. Tài khoản sử dụng
3.4. Nguyên tắc hạch toán
3.5. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu
3.6. Sơ đồ hạch toán xác định kết quả kinh doanh
3.7. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
Tóm tắt chương 1
Chương II: THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAM
I. Tình hình tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh và tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần VINACAM
1. Tình hình tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần VINACAM
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
1.1.1. Giới thiệu chung
1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
1.1.3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm gần đây
1.2. Chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu phát triển của công ty
1.2.1. Chức năng
1.2.2. Nhiệm vụ
1.2.3. Mục tiêu
1.3. Tổ chức bộ máy quản lý và qui mô hoạt động của công ty
1.3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty
1.3.2. Quy mô hoạt động của công ty
1.3.2.1. Số lượng lao động
1.3.2.2. Diện tích kho
1.3.3. Tổng tài sản
1.3.4. Thị trường tiêu thụ
1.4. Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh
1.5. Thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển của công ty
1.5.1. Thuận lợi
1.5.2. Khó khăn
1.5.3. Phương hướng phát triển
2. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAM
2.1. Chính sách, chế độ kế toán được áp dụng
2.2. Hình thức tổ chức hệ thống sổ kế toán
2.2.1. Sơ đồ
2.2.2. Trình tự ghi sổ
2.3. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty
2.3.1. Sơ đồ tổ chức
2.3.2. Quan hệ chỉ đạo và quan hệ phối hợp
2.3.2.1. Trưởng bộ phận
2.3.2.2. Nhân viên
2.4. Phần mềm BRAVO trong xử lý công tác kế toán tại công ty
II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY
1. KẾ TOÁN DOANH THU
1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
2.1.1. Nguyên tắc và điều kiện ghi nhận doanh thu
2.1.2. Chứng từ, sổ sách sử dụng
2.1.3. Tài khoản sử dụng
2.1.4. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
2.1.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp doanh thu bán hàng
1.2. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
1.2.1. Chứng từ, sổ sách sử dụng
1.2.2. Tài khoản sử dụng
1.2.3. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
1.2.4. Sơ đồ hạch toán doanh thu hoạt động tài chính
1.3. Kế toán thu nhập khác
1.3.1. Chứng từ, sổ sách sử dụng
1.3.2. Tài khoản sử dụng
1.3.3. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu
1.3.4. Sơ đồ hạch toán thu nhập khác
2. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH
2.1. Kế toán giá vốn hàng bán
2.1.1. Chứng từ, sổ sách sử dụng
2.1.2. Tài khoản sử dụng
2.1.3. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu
2.1.4. Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán
2.2. Kế toán chi phí bán hàng
2.2.1. Chứng từ, sổ sách sử dụng
2.2.2. Tài khoản sử dụng
2.2.3. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu
2.4.4. Sơ đồ hạch toán chi phí bán hàng
2.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
2.3.1. Chứng từ, sổ sách sử dụng
2.3.2. Tài khoản sử dụng
2.3.3. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu
2.3.4. Sơ đồ hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp
2.4. Kế toán chi phí hoạt động tài chính
2.4.1. Chứng từ, sổ sách sử dụng
2.4.2. Tài khoản sử dụng
2.4.3. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu
2.4.4. Sơ đồ hạch toán chi phí hoạt động tài chính
2.5. Kế toán chi phí khác
2.5.1. Chứng từ, sổ sách sử dụng
2.5.2. Tài khoản sử dụng
2.5.3. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu
2.5.4. Sơ đồ hạch toán chi phí khác
3. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
3.1. Chứng từ, sổ sách sử dụng
3.2. Tài khoản sử dụng
3.3. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu
3.4. Sơ đồ hạch toán xác định kết quả kinh doanh
Tóm tắt chương 2
CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAM
I. Đánh giá chung về tình hình tổ chức quản lý và tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần VINACAM
1. Nhận xét về tình hình tổ chức quản lý
1.1. Ưu điểm
1.2. Nhược điểm
2. Nhận xét về tình hình tổ chức công tác kế toán
2.1. Ưu điểm
2.2. Nhược điểm
II. Nhận xét về tình hình tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
1. Ưu điểm
2. Nhược điểm
III. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần VINACAM
1. Kiến nghị về tổ chức quản lý tại công ty
2. Kiến nghị về tổ chức công tác kế toán tại công ty
3. Kiến nghị về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty
3.1. Kiến nghị về tổ chức công tác kế toán doanh thu
3.2. Kiến nghị về tổ chức công tác kế toán chi phí
4. Phương hướng nâng cao lợi nhuận cho công ty
4.1. Một số giải pháp tăng doanh thu
4.2. Một số giải pháp giảm chi phí
Tóm tắt chương III
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHẦN PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan