[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Harada Industries Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Harada Industries Việt Nam
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH.
1.1 Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
1.1.1 Nhiệm vụ của kế toán doanh thu
1.1.1.1 Khái niệm về doanh thu [3]
1.1.1.2 Nhiệm vụ của kế toán doanh thu.
1.1.2 Nhiệm vụ của kế toán chi phí
1.1.2.1 Khái niệm chi phí.
1.1.2.2 Nhiệm vụ kế toán chi phí .
1.1.3 Nhiệm vụ kế toán xác định kết quả kinh doanh
1.1.3.1 Khái niệm kết quả kinh doanh.
1.1.3.2 Nhiệm vụ kế toán xác định kết quả kinh doanh.
1.2 Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.
1.2.1 Kế toán doanh thu.
1.2.1.1 Kế toán bán hàng và cung cấp dịch vụ
1.2.1.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
1.2.1.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính.
1.2.1.4 Kế toán các khoản thu nhập khác.
1.2.2 Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh.
1.2.2.1 Kế toán xác định giá vốn hàng bán
1.2.2.2 Kế toán chi phí bán hàng
1.2.2.3 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
1.2.2.4 Kế toán chi phí hoạt động tài chính [1]
1.2.2.5 Kế toán các khoản chi phí khác [1]
1.2.2.6 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp [1]
1.2.3 Kế toán xác định kết quả kinh doanh [1]
1.2.3.1 Khái niệm.
1.2.3.2 Tài khoản sử dụng.
TÓM TẮT CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH HARADA INDUSTRIES VIỆT NAM
2.1 Tình hình tổ chức quản lý kinh doanh và tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Harada Industries Việt Nam
2.1.1 Tình hình tổ chức quản lý kinh doanh tại Công ty TNHH Harada Industries Việt Nam
2.1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển công ty
2.1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu phát triển của HVL
2.1.1.3 Quy mô của công ty.
2.1.1.4 Tình hình tổ chức bộ máy quản lý.
2.1.1.5 Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh.
2.1.2 Tình hình tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Harada Industries Việt Nam
2.1.2.1 Chính sách, chế độ kế toán được áp dụng
2.1.2.2 Hình thức tổ chức hệ thống sổ sách kế toán.
2.2 Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu - chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Harada Industries Việt Nam
2.2.1 Thực trạng công tác kế toán doanh thu
2.2.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng
2.2.1.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
2.2.1.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
2.2.1.4 Kế toán các khoản thu nhập khác
2.2.2 Thực trạng công tác kế toán chi phí
2.2.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán
2.2.2.2 Kế toán chi phí bán hàng
2.2.2.3 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
2.2.2.4 Kế toán chi phí tài chính
2.2.2.5 Kế toán chi phí khác
2.2.3 Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh
2.2.3.1 Kết chuyển doanh thu, chi phí vào tài khoản xác định kết quả kinh doanh.
TÓM TẮT CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH HARADA INDUSTRIES VIỆT NAM
3.1 Nhận xét và đánh giá ưu nhược điểm của Công ty TNHH Harada Industries Việt nam
3.1.1 Nhận xét và đánh gía chung Công ty TNHH Harada Industries Việt nam
3.1.1.1 Ưu điểm
3.1.1.2 Nhược điểm
3.1.2 Nhận xét chung về công tác kế toán tại Công ty TNHH Harada Industries Việt Nam
3.1.2.1 Ưu điểm
3.1.2.2 Nhược điểm
3.2 Nhận xét về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Harada Industries Việt Nam
3.2.1 Ưu điểm
3.2.2 Nhược điểm
3.3 Kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Harada Industries Việt Nam
3.3.1 Kiến nghị về tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty TNHH Harada Industries Việt nam
3.3.2 Kiến nghị về công tác kế toán tại Công ty TNHH Harada Industries Việt Nam
3.3.3 Kiến nghị về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Harada Industries Việt Nam
TÓM TẮT CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan