[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số biện pháp nâng cao doanh thu, tiết kiệm chi phí tại công ty TNHH Tomei Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Một số biện pháp nâng cao doanh thu, tiết kiệm chi phí tại công ty TNHH Tomei Việt Nam
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1 Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh
1.1.1 Khái niệm thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh
1.1.1.1 Khái niệm thành phẩm
1.1.1.2 Khái niệm tiêu thụ thành phẩm
1.1.1.3 Khái niệm xác định kết quả kinh doanh
1.1.2 Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh
1.2 Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh
1.2.1 Kế toán tiêu thụ thành phẩm
1.2.1.1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
1.2.1.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
1.2.1.3 Kế toán giá vốn hàng bán
1.2.2 Kế toán chi phí hoạt động
1.2.2.1 Kế toán chi phí bán hàng
1.2.2.2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
1.2.3 Kế toán hoạt động tài chính
1.2.3.1 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
1.2.3.2 Kế toán chi phí hoạt động tài chính
1.2.4 Kế toán hoạt động khác
1.2.4.1 Kế toán thu nhập hoạt động khác
1.2.4.2 Kế toán chi phí hoạt động khác
1.2.5 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
1.2.5.1 Khái niệm
1.2.5.2 Chứng từ sử dụng
1.2.5.3 Tài khoản sử dụng
1.2.5.4 Nguyên tắc hạch toán
1.2.5.5 Sơ đồ hạch toán
1.2.6 Kế toán xác định kết quả kinh doanh
1.2.6.1 Chứng từ sử dụng
1.2.6.2 Tài khoản sử dụng
1.2.6.3 Nguyên tắc hạch toán
1.2.6.4 Sơ đồ hạch toán
Tóm tắt chương 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TOMEI VIỆT NAM
2.1 Tình hình tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh và tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Tomei Việt Nam
2.1.1 Tình hình tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Tomei Việt Nam
2.1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.1.2 Chức năng và nhiệm vụ
2.1.1.3 Quy mô của công ty
2.1.1.4 Tổ chức bộ máy quản lý
2.1.1.5 Quy trình công nghệ
2.1.1.6 Một số chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh
2.1.1.7 Thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển của công ty TNHH Tomei Việt Nam
2.1.2 Tình hình tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Tomei Việt Nam
2.1.2.1 Tổ chức bộ máy kế toán
2.1.2.2 Chính sách, chế độ kế toán đang áp dụng
2.1.2.3 Hình thức tổ chức hệ thống sổ sách kế toán
2.2 Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Tomei Việt Nam
2.2.1 Kế toán ghi nhận doanh thu bán hàng
2.2.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng
2.2.1.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
2.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán
2.2.3 Kế toán chi phí hoạt động
2.2.3.1 Kế toán chi phí bán hàng
2.2.3.2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
2.2.4 Kế toán hoạt động tài chính
2.2.4.1 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
2.2.4.2 Kế toán chi phí hoạt động tài chính
2.2.5 Kế toán hoạt động khác
2.2.5.1 Kế toán thu nhập hoạt động khác
2.2.5.2 Kế toán chi phí hoạt động khác
2.2.6 Kế toán xác định kết quả kinh doanh
2.2.6.1 Kết chuyển doanh thu để xác định kết quả kinh doanh
2.2.6.2 Kết chuyển chi phí để xác định kết quả kinh doanh
2.2.6.3 Kết chuyển lãi (lỗ)
2.2.6.4 Sơ đồ hạch toán
Tóm tắt chương 2
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT CHUNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TOMEI VIỆT NAM
3.1. Nhận xét bộ máy quản lý và công tác kế toán tại doanh nghiệp
3.1.1 Ưu điểm
3.1.2 Nhược điểm
3.2 Nhận xét công tác kế toán tại doanh nghiệp
3.2.1 Ưu điểm
3.2.2 Nhược điểm
3.3 Nhận xét, đánh giá thực trạng công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Tomei Việt Nam
3.3.1 Ưu điểm
3.3.2 Nhược điểm
3.4 Phiếu khảo sát và tính ứng dụng của để tài
3.4.1 Phiếu khảo sát
3.4.2 Phiếu ứng dụng của đề tài
3.5 Một số giải pháp, ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Tomei Việt Nam
3.5.1 Kiến nghị về tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh tại công ty
3.5.2 Kiến nghị về tổ chức công tác kế toán tại công ty
3.5.3 Kiến nghị về công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty
3.5.3.1 Về kế toán tiêu thụ thành phẩm
3.5.3.2 Về vấn đề bán hàng thông qua các cửa hàng của công ty
3.5.3.3 Về việc sử dụng máy vi tính trong công tác kế toán
3.5.4 Các phương án tăng lợi nhuận của công ty
3.5.4.1 Các phương án tăng doanh thu
3.5.4.2 Các phương án tiết kiệm chi phí
Tóm tắt chương 3
KẾT LUẬN CHUNG

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan