[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng mô hình xếp hạng tín dụng doanh nghiệp trong mô hình thực hành ngân hàng

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng mô hình xếp hạng tín dụng doanh nghiệp trong mô hình thực hành ngân hàng
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.5 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
1.6 Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
1.7 KẾT CẤU ĐỀ TÀI
Tóm tắt chương 1:
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MÔ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG
2.1 TỔNG QUAN VỀ RỦI RO VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG
2.1.1 Tổng quan về rủi ro tín dụng
2.1.1.1 Khái niệm về rủi ro tín dụng
2.1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng
2.1.1.3 Đo lường rủi ro tín dụng
2.1.1.4 Phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng
2.1.2 Tổng quan về quản trị rủi rủi ro tín dụng trong hoạt động của ngân hàng
2.1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng trong NHTM
2.1.2.2 Mục tiêu của công tác quản trị rủi ro tín dụng
2.1.2.3 Các công cụ chính để quản trị rủi ro tín dụng
2.2 TỔNG QUAN VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG
2.2.1 Khái niệm xếp hạng tín dụng
2.2.2 Vai trò xếp hạng tín dụng
2.2.3 Các nguyên tắc xếp hạng và quy trình xếp hạng tín dụng
2.2.3.1 Các nguyên tắc xếp hạng
2.2.3.2 Quy trình xếp hạng tín dụng
2.2.4 Các chỉ tiêu thường dùng để xếp hạng hạng tín nhiệm doanh nghiệp.
2.2.4.1 Các chỉ tiêu tài chính.
2.2.4 2 Các chỉ tiêu phi tài chính.
2.2.5 Các phương pháp xếp hạng tín dụng
2.2.5.1 Phương pháp chuyên gia
2.2.5.2 Phương pháp thống kê
2.2.6 Giới thiệu mô hình hồi quy logit dùng trong dự báo rủi ro
2.2.7 Các nhân tố ảnh hưởng đến XHTD doanh nghiệp
2.3 MỘT SỐ MÔ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG
2.3.1 Một số mô hình áp dụng trên thế giới
2.3.1.1 Hệ thống xếp hạng tín nhiệm của Moody’s và S&P
2.3.1.2 Mô hình điểm số tín dụng doanh nghiệp của Edward I.Altman
2.3.1.3 Mô hình điểm số tín dụng cá nhân của Fico
2.3.2 Một số mô hình xếp hạng tín dụng tại Việt Nam
2.3.2.1 Hệ thống xếp hạng tín nhiệm của CIC
2.3.2.2 Hệ thống xếp hạng tín dụng của BIDV
2.3.2.3 Hệ thống xếp hạng tín dụng của Vietinbank
2.3.2.4 Hệ thống xếp hạng tín dụng của E&Y
Tóm tắt chương 2:
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG MÔ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TRONG MÔ HÌNH NGÂN HÀNG THỰC HÀNH
3.1 SO SÁNH PHƯƠNG PHÁP XHTD CỦA MỘT SỐ TỔ CHỨC TÍN DỤNG
3.2 QUY TRÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP ĐƯỢC ĐỀ XUẤT
3.3 XÂY DỰNG MÔ HÌNH LOGIT TÍNH XÁC SUẤT NỢ KHÓ ĐÕI
3.3.1 Cơ sở dữ liệu và các chỉ số dùng để phân tích
3.3.2 Lựa chọn biến trong mô hình
Tóm tắt chương 3
CHƯƠNG 4: VẬN DỤNG MÔ HÌNH LOGIT ĐỂ DỰ BÁO XÁC SUẤT KHẢ NĂNG TRẢ NỢ
4.1 KIỂM ĐỊNH HỆ SỐ TƯƠNG QUAN CỦA CÁC BIẾN
4.2 ƯỚC LƯỢNG VÀ PHÂN TÍCH MÔ HÌNH LOGIT
Tóm tắt chương 4
CHƯƠNG 5: NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT
5.1 MINH HỌA MỘT TÌNH HUỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG
5.2 NHẬN XÉT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
5.2.1 Những kết quả đạt được của đề tài
5.2.2 Những mặt hạn chế của đề tài
5.3 ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN MÔ HÌNH PHÒNG THỰC HÀNH NGÂN HÀNG
5.4 KIẾN NGHỊ
5.4.1 Kiến nghị với Khoa Tài chính – Ngân hàng
5.4.1.1 Nâng cao trình độ chuyên môn
5.4.1.2 Mời giáo viên giảng là chuyên gia có kinh nghiệm
5.4.2 Kiến nghị với Trường Đại học Lạc Hồng
5.4.2.1 Ứng dụng công nghệ thông tin vào thiết kế phần mềm mô hình xếp hạng tín dụng
5.4.2.2 Nâng cao ý thức và tinh thần tự học của sinh viên
Tóm tắt chương 5

KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan