[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng quy trình kế toán phải thu - phải trả khách hàng trong mô hình thực hành kế toán ảo tại Khoa Tài chính kế toán

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng quy trình kế toán phải thu - phải trả khách hàng trong mô hình thực hành kế toán ảo tại Khoa Tài chính kế toán
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: CỞ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN LÝ CÔNG NỢ
1.1. Tổng quan về công ty TNHH Lạc Hồng
1.2. Kế toán các khoản phải thu
1.3. Kế toán các khoản phải trả
CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG QUY TRÌNH QUẢN LÝ CÔNG NỢ TẠI CÔNG TY TNHH LẠC HỒNG
2.1. Kế toán Phải thu khách hàng
2.2. Kế toán phải trả khách hàng
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
3.1. Nhận xét
3.2. Những công việc đã thực hiện được
3.3. Những công việc chưa thực hiện được
3.4. Đề nghị hướng phát triền
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan