[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng quy trình kế toán thanh toán tại Công ty TNHH Lạc Hồng trong mô hình thực hành kế toán ảo của Khoa Kế toán - Kiểm toán

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng quy trình kế toán thanh toán tại Công ty TNHH Lạc Hồng trong mô hình thực hành kế toán ảo của Khoa Kế toán - Kiểm toán
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LUẬN VỀ KẾ TOÁN THANH TOÁN
1.1. Những vấn đề chung
1.2. Kế toán tiền tại quỹ
1.3. Kế toán tiền gửi ngân hàng
1.4. Kế toán tiền đang chuyển
Tóm tắt chương 1
CHƯƠNG 2 XÂY DỰNG QUY TRÌNH KẾ TOÁN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH LẠC HỒNG
2.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH Lạc Hồng [5]
2.2. Xây dựng quy trình kế toán thanh toán tại công ty TNHH Lạc Hồng
2.3. Mối liên hệ giữa các quy trình
2.4. Bài tập tình huống tại công ty TNHH Lạc Hồng trong tháng 3 năm 2011
Tóm tắt chương 2
CHƯƠNG 3 NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
3.1. Nhận xét chung
3.2. Nhận xét về tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Lạc Hồng
3.3. Nhận xét về công tác kế toán thanh toán trong mô hình thực hành kế toán ảo tại Khoa Kế toán – Kiểm toán
3.4. Đề nghị hướng phát triển
Tóm tắt chương 3

KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan