[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Điều tra đánh giá hiện trạng công tác hoàn thổ phục hồi môi trường và xây dựng kế hoạch, dự án thực hiện chương trình hoàn thổ phục hồi môi trường ở các vùng khai thác khoáng sản

[/kythuat]
[tomtat]
Điều tra đánh giá hiện trạng công tác hoàn thổ phục hồi môi trường và xây dựng kế hoạch, dự án thực hiện chương trình hoàn thổ phục hồi môi trường ở các vùng khai thác khoáng sản
MỤC LỤC
Phần 1: GIỚI THIỆU CHUNG
I. Lời nói đầu
II. Việc thực hiện dự án
Phần 2: TIỀM NĂNG TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN HIỆN TRẠNG NGÀNH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
I. Tiềm năng tài nguyên khoáng sản
II. Tổng hợp đánh giá hiện trạng ngành khai thác khoáng sản
Phần 3: HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG, HOÀN THỔ PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC VÙNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
I. Những vấn đề môi trường trong khai thác mỏ
II. Các nguồn thông tin về hiện trạng môi trường, hoàn thổ phục hồi môi trường
III. Kết quả điều tra khảo sát hiện trạng môi trường, hoàn thổ phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản ở Việt Nam
IV. Một số nhận xét chung về hiện trạng môi trường, hoàn thổ phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản ở Việt Nam
Phần 4: TỔNG HỢP, RÀ SOÁT VÀ CÁC KIẾN NGHỊ VỀ BỔ SUNG CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VÀ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH VỀ BVMT, HOÀN THỔ PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG TRONG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
I. Mục tiêu
II. Tổng hợp, rà soát chính sách và quản lý
III. Xây dựng các kiến nghị về mặt chính sách và giải pháp nhằm tăng cường công tác hoàn thổ phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản
IV. Đề xuất về nhu cầu xây dựng tiêu chuẩn môi trường ngành phù hợp với đặc thù riêng của ngành khai thác khoáng sản
Phần 5: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VÀ CÔNG TÁC HOÀN THỔ PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI
Phần 6: XÂY DỰNG CÁC DỰ ÁN CỤ THỂ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG Ở CÁC VÙNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN CHO NĂM 2007-2008
A. Dự án “Xây dựng quy trình hoàn thổ phục hồi môi trường các vùng khai thác các loại hình khoáng sản và hỗ trợ hoàn thổ phục hồi môi trường cho một đơn vị khai thác khoáng sản”
I. thông tin chung
II. Nội dung của dự án
II.1. Tình hình chung và sự cần thiết của dự án
II.2. Mục tiêu của dự án
II.3. Đối tượng thụ hưởng và hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án
II.4. Phương pháp nghiên cứu
II.5. Nội dung thực hiện của dự án
III. các giải pháp thực hiện
III.1. Giải pháp thực hiện
III.2. Tổ chức thực hiện và tiến độ của dự án
III.3. Dự kiến kinh phí
VI. sản phẩm của dự án
B. Dự án: “Dự án đầu tư hoàn thổ phục hồi môi trường ở khai trường Bản Poòng thuộc công ty TNHH Nhà nước một thành viên kim loại màu Nghệ Tĩnh”
I. thông tin chung
II. nội dung của dự án
II.1. Tình hình chung và sự cần thiết của dự án
II.2. Mục tiêu của dự án
II.3. Đối tượng thụ hưởng và hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án
II.4. Nội dung thực hiện của Dự án
III. các giải pháp thực hiện
III.1. Giải pháp thực hiện
III.2. Địa điểm thực hiện dự án
III.3. Tổ chức thực hiện và tiến độ của dự án
III.4. Dự kiến kinh phí, phân bổ theo các nội dung hoạt động
VI. sản phẩm của dự án
Phần 7: CHƯƠNG TRÌNH PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỮ LIỆU MÔI TRƯỜNG TRONG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN MINING ENVI-DAT, PHIÊN BẢN CIE.V1-2006
I. Giới thiệu chung
II. Cấu trúc và sử dụng phần mềm
2.1 Trang chủ
2.2 Trang liên kết cấp 1
2.3 Trang liên kết cấp 2
III. ứng dụng
Phần 8: XÂY DỰNG LỘ TRÌNH HOÀN THỔ PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG Ở CÁC VÙNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
I. Những căn cứ xây dựng lộ trình
1.1 Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
1.2 Kết quả điều tra đánh giá hiện trạng môi trường, hoàn thổ phục hồi môi trường ở các vùng khai thác khoáng sản
1.3 Công nghệ khai thác và các điều kiện tự nhiên của khu vực mỏ
1.4 Tham vấn ý kiến cộng đồng
II. Lộ trình hoàn thổ phục hồi môi trường
Phần 9: SỔ TAY HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN
Lời nói đầu
Chương I. Các văn bản pháp lý
Chương II. Khai thác, chế biến khoáng sản và môi trường
2.1 Vài nét sơ lược về vai trò, đặc điểm của tài nguyên khoáng sản
2.2 Khai thác, chế biến khoáng sản và môi trường
2.3 Các loại hình ô nhiễm chủ yếu trong khai thác và chế biến khoáng sản
2.4 Vấn đề quản lý môi trường trong khai thác khoáng sản
Chương III. Quản lý nước
3.1 Các nguyên tắc cơ bản trong việc xây dựng và vận hành hệ thống quản lý nước mỏ
3.2 Các nguồn ô nhiễm
3.3 Các chất gây ô nhiễm
3.4 Các phương pháp bảo vệ và quản lý môi trường nước
3.5 Chu trình thuỷ văn trong khai thác khoáng sản
3.6 Bảo vệ các hệ sinh thái dưới nước
Chương IV. quản lý chất thải rắn
4.1 Các nguồn thải
4.2 Các loại chất thải rắn
4.3 Các biện pháp quản lý chất thải rắn
Chương V. quản lý chất thải nguy hại
5.1 Các loại chất thải nguy hại
5.2 Xử lý và thải bỏ các loại chất thải nguy hại ở các khu mỏ
Chương VI. Quản lý quặng đuôi và hồ thải quặng đuôi
6.1 Các vấn đề quản lý
6.2 Hồ quặng đuôi
Chương VII. Quản lý môi trường không khí trong khai thác khoáng sản
7.1 Các nguồn gây ô nhiễm không khí
7.2 ảnh hưởng của các chất ô nhiễm không khí
7.3 Quản lý chất gây ô nhiễm không khí
Chương VIII. Hoàn thổ phục hồi môi trường
8.1 Khái niệm về hoàn thổ phục hồi môi trường
8.2 Mục tiêu hoàn thổ phục hồi môi trường
8.3 Các nguyên tắc hoàn thổ phục hồi môi trường
8.4 Vấn đề nghiên cứu phục vụ hoàn thổ phục hồi môi trường
8.5 Quy trình hoàn thổ phục hồi môi trường
Chương IX. Tiêu chuẩn môi trường Trong khai thác khoáng sản
9.1 Tiêu chuẩn môi trường
9.2 Các thí dụ quốc tế điển hình về tiêu chuẩn môi trường
Chương X. Đánh giá tác động môi trường trong khai thác và chế biến khoáng sản
10.1 Cấu trúc và nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường
10.2 Phân loại trách nhiệm thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án khai thác khoáng sản
10.3 Chi phí để lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các dự án khai thác khoáng sản
Chương XI. Quan trắc môi trường
11.1 Mục đích quan trắc môi trường
11.2 Chương trình quan trắc môi trường
Chương XII. Kiểm toán môi trường
12.1 Giới thiệu
12.2 Định nghĩa và so sánh kiểm toán môi trường với các hoạt động tương tự
12.3 Các loại hình kiểm toán và các dạng kiểm toán môi trường
12.4 Cách thức triển khai kiểm toán môi trường
12.5 Kiểm toán môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Phần 10: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Phần 11: MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ ẢNH HƯỞNG MÔI TRƯỜNG CỦA CÁC HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC, CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN VÀ HOÀN THỔ PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG
[/tomtat]

Bài viết liên quan