[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
MỤC LỤC
BẢNG CHỮ CÁI VIẾT TẮT
LỜI NÓI ĐẦU
Chương I: TỔNG QUAN VỀ PHÁP LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG
I. Cơ sở lý luận cho bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
II. Tìm hiểu kinh nghiệm một số nước về xây dựng và thực thi pháp luật bảo vệ người tiêu dùng - bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam.
Chương II: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC THI PHÁP LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM
I. Thực trạng pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam.
II. Thực trạng thực thi pháp luật bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam.
III. Tác động của hội nhập đối với người tiêu dùng Việt Nam và những vấn đề mới nảy sinh.
Chương III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
I. Quan điểm hoàn chỉnh pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam.
II. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam.
KẾT LUẬN
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan