[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số biện pháp can thiệp sớm trẻ khiếm thị

[/kythuat]
[tomtat]
Một số biện pháp can thiệp sớm trẻ khiếm thị
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
PHẦN MỞ ĐẦU
PHẦN II: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN
1.1. Khái niệm trẻ khiếm thị.
1.2. Đặc điểm phát triển của trẻ khiếm thị 0 - 6 tuổi.
1.3. Can thiệp sớm trẻ khiếm thị.
2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG
2.1. Trẻ khiếm thị 0 - 6 tuổi tại Hải Phòng.
2.2. Thực trạng CSGD trẻ khiếm thị 0 -6 tuổi.
3. ĐỀ XUẤT VÀ THỰC NGHIỆM BIỆN PHÁP CTS TRẺ KHIẾM THỊ
3.1. Các nguyên tắc xây dựng biện pháp CTS trẻ khiếm thị.
3.2. Các nhóm biện pháp CTS trẻ khiếm thị.
3.3. Thực nghiệm các biện pháp CTS trẻ khiếm thị.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan