[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng thương mại điện tử trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng thương mại điện tử trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN NGHIÊN CỨU VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
1.1. Khái quát về thương mại điện tử
1.2. Một số nghiên cứu trên thế giới về các yếu tố ảnh hưởng đến hội nhập TMĐT
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ỨNG DỤNG TMĐT TRONG DNNVV TẠI ĐÀ NẴNG
2.1. Tình hình ứng dụng TMĐT của các DNNVV tại thành phố Đà Nẵng
2.2. Đề xuất mô hình nghiên cứu
2.3. Các giả thuyết nghiên cứu
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
3.1. Quy trình nghiên cứu
3.2. Công cụ đo lường
3.3. Phương pháp thu thập thông tin và quy trình chọn mẫu
3.4. Kiểm định thử bảng câu hỏi
3.5. Phương pháp xử lý dữ liệu
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Mô tả mẫu nghiên cứu
4.2. Mối quan hệ giữa lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và số lượng lao động trong DN với việc xây dựng website ứng dụng TMĐT
4.3. Phân tích đánh giá thang đo và hiệu chỉnh mô hình nghiên cứu
4.4. Kiểm định mô hình hồi quy và kết quả nghiên cứu
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan