[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu chiết tách hợp chất tanin từ vỏ cây thông caribe và ứng dụng làm chất chống ăn mòn kim loại

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu chiết tách hợp chất tanin từ vỏ cây thông caribe và ứng dụng làm chất chống ăn mòn kim loại
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT
1.1. Tổng quan về Tanin.
1.2. Tổng quan về thực vật.
1.3. Các phương pháp chiết tách hợp chất hữu cơ.
1.4. Các phương pháp phân tích hợp chất hữu cơ.
1.5. Nghiên cứu bề mặt mẫu và phương pháp chụp SEM.
1.6. Đại cương về ăn mòn và bảo vệ kim loại.
Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Định tính xác định Tanin vỏ cây thông Caribe.
2.2. Xác định một số chỉ tiêu hóa lý của mẫu bột vỏ cây thông Caribe.
2.3. Định lượng Tanin bằng phương pháp Lowenthal.
2.4. Nghiên cứu các quá trình chiết tách tanin của vỏ cây thông Caribe.
2.5. Phân tích sản phẩm Tanin rắn tách từ vỏ cây thông Caribe.
2.6. Nghiên cứu tính chất ức chế ăn mòn kim loại của Tanin vỏ cây thông Caribe.
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Định tính Tanin.
3.2. Kết quả xác định các chỉ số vật lí của mẫu bột vỏ thông Caribe.
3.3. Ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình chiết tách Tanin từ vỏ cây thông Caribe.
3.4. Phân tích sản phẩm Tanin rắn.
3.5. Nghiên cứu tính chất ức chế ăn mòn kim loại của Tanin rắn tách từ vỏ cây thông Caribe.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan