[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu cơ sở khoa học đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước, phục vụ công tác cấp phép xả nước thải

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu cơ sở khoa học đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước, phục vụ công tác cấp phép xả nước thải
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾP NHẬN
1.1 Khái niệm khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước
1.1.1 Xuất xứ
1.1.2 Một số khái niệm liên quan
1.1.3 Các định nghĩa
1.2 Sự xáo trộn và biến đổi của nước thải trong sông
1.2.1 Xáo trộn của nước thải theo độ rộng sông
1.2.2 Xáo trộn của nước thải theo độ sâu sông
1.2.3 Biến đổi nồng độ chất ô nhiễm của nước thải vào nước sông
1.2.4 Mức độ xáo trộn
1.3 Cơ sở và căn cứ đánh giá khả năng tiếp nhận
1.3.1 Vấn đề đánh giá KNTN
1.3.2 Mục đích sử dụng nước và tiêu chuẩn chất lượng nước mặt
1.3.3 Đặc điểm của nguồn nước tiếp nhận
1.3.4 Đặc điểm của nguồn nước thải
1.3.5 Các yếu tố về thời tiết, khí tượng
1.3.6 Tiêu chuẩn xả thải và cấp phép xả nước thải
2. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾP NHẬN
2.1 Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.1.1 Tình hình nghiên cứu trong nước
2.1.2 Tình hình nghiên cứu ngoài nước
2.2 Đánh giá KNTN trong điều kiện xáo trộn hoàn toàn
2.2.1 Yêu cầu thực tế
2.2.2 Các điều kiện áp dụng (hay các giải thiết)
2.2.3 Yêu cầu về số liệu
2.2.4 Cơ sở lý thuyết
2.2.5 Áp dụng bài toán thực tế
2.2.6 Hệ số hiệu chỉnh KNTN
2.2.7 Tính khoảng cách xáo trộn trong sông
2.2.8 Xác định hệ số khuếch tán Dy bằng đo đạc
2.3 Đánh giá KNTN trong điều kiện xáo trộn không hoàn toàn
2.3.1 Các trường hợp nước thải không xáo trộn hoàn toàn với nước sông
2.3.2 Xác định khoảng cách xáo trộn
2.3.3 Công thức và kết quả tính hệ số Chezy
2.3.4 Kiểm tra mức độ xáo trộn của nước thải với nước sông
2.3.5 Đánh giá KNTN
2.4 Một số mô hình toán điển hình
3. ÁP DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KNTN
3.1 Trình tự và nội dung các bước đánh giá KNTN
3.2 Các yêu cầu khi đánh giá KNTN
3.2.1 Các trường hợp cần đánh giá KNTN
3.2.1 Yêu cầu về số liệu, tài liệu
3.3 Đánh giá KNTN cho sông Cầu và KCN Gang thép Thái Nguyên
3.2.1 Nước thải
3.2.2 Nguồn tiếp nhận
3.2.3 Kết quả tính toán
3.4 Sông Thương và Nhà máy Phân đạm Hà Bắc
3.4.1 Đặc điểm nguồn nước
3.4.2 Đặc điểm các nguồn xả
3.4.3 Đo thủy văn, lấy mẫu và phân tích chất lượng nước
3.5 Đánh giá chất lượng nước Sông Thương
3.5.1 Sông Thương và các hoạt động KT-XH liên quan
3.5.2 Diễn biến chất lượng nước trên đoạn sông Thương nghiên cứu
3.5.3 So sánh với tiêu chuẩn chất lượng nước
3.5.4 Đánh giá khả năng tiếp nhận của đoạn sông nghiên cứu
3.6 Ứng dụng mô hình MIKE 11 cho Sông Thương khu vực NM Đạm
3.6.1 Đánh giá khả năng xáo trộn của các chất ô nhiễm
3.6.2 Sơ đồ mô phỏng mạng lưới sông
3.6.3 Số liệu, tài liệu sử dụng trong mô hình
3.6.4 Hiệu chỉnh mô hình và các phương án mô phỏng
3.6.5 Kết quả mô phỏng và nhận xét
3.7 Đề xuất các phương án xả thải cho khu vực nghiên cứu
3.7.1 Phương án xử lý nước thải
3.7.2 Thời gian xả, Quy trình xả nước thải
4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan