[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu công nghệ sản xuất cao dịch chiết của rễ cây chút chút Rumex Crispus định hướng làm thuốc trừ nấm thảo mộc thân thiện môi trường

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu công nghệ sản xuất cao dịch chiết của rễ cây chút chút Rumex Crispus định hướng làm thuốc trừ nấm thảo mộc thân thiện môi trường
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN
1.1. Giới thiệu chung về cây Rumex crispus
1.2. Thành phần hoá học trong cây Rumex crispus
1.3. Hoạt tính sinh học của một số hợp chất chính trong Rumex
1.4. Một số ứng dụng chính
1.5. Phương pháp chiết tách cao dịch chiết rễ cây rumex và các chất có hoạt tính
1.5.1. Phương pháp của Jin-Cheol Kim và cộng sự
1.5.1. Phương pháp Ausat A. Khan
1.6. Lựa chọn công nghệ
CHƯƠNG II: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Thiết kế nghiên cứu
2.3. Hoá chất thiết bị
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Chiết cao tổng
2.4.2. Làm giàu cao dịch chiết
2.4.3. Phân tích sản phẩm
2.4.4. Thử hoạt tính sinh học
CHƯƠNG III: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình chiết
3.1.1. Ảnh hưởng của dung môi chiết
3.1.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ chiết
3.1.3. Ảnh hưởng của thời gian chiết
3.2. Làm giàu cao dịch chiết
3.3. Phân tích sản phẩm
3.4. Kết quả thử hoạt tính
3.4.1. Hiệu quả ức chế với nấm Fusarium gây bệnh héo vàng cây khoai tây
3.4.2. Hiệu quả ức chế nấm Fusarium gây bệnh héo rũ cây chuối
3.4.3. Hiệu quả ức chế một số loại bệnh khác
3.5. Sản xuất thử nghiệm, thử nghiệm sản phẩm
3.5.1. Sản xuất thử nghiệm
3.5.2. Bào chế chế phẩm
3.6. Đề xuất tiêu chuẩn cơ sở dịch chiết rễ cây Rumex crispus
KẾT LUẬN
MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan